Slovakia | Cerrec

Kto je kto

Partnerstvo CERREC sa skladá z národných, regionálnych a miestnych orgánov a organizácií, ktoré majú špecifické know-how, možnosti a kompetencie v oblasti odpadového hospodárstva a opätovného použitia produktov. Základná skupina partnerov projektu pozostáva z deviatich organizácií siedmych štátov: Rakúska, Nemecka, Českej republiky, Maďarska, Talianska, Poľska a Slovenska.

Okrem toho, projekt zahŕňa aktívnu účasť záujmových strán na národnej a nadnárodnej úrovni s cieľom rozšírenia politiky opakovaného použitia a vytvorenia národných akčných plánov. Príslušné národné a regionálne subjekty vytvoria nadnárodnú skupinu záujmových strán, v rámci ktorej budú zdieľať svoje skúsenosti, know-how, osvedčené postupy a odporúčania pre prax ako aj pre tvorbu legislatívy.

Táto medzinárodná spolupráca v rámci projektu CERREC by mala pomôcť zjednotiť rozdiely v štruktúre odpadového hospodárstva zúčastnených štátov strednej Európy, ako aj vyriešiť existujúce nerovnováhy na trhu s opravou a opätovným použitím produktov.