Slovakia | Cerrec

Riešenie

Cieľom projektu je vývoj nástrojov (v nadnárodnom procese za účasti záujmových strán), ako aj štandardov pre siete a centrá opravy a opätovného použitia produktov, a teda aj pre firmy zaoberajúce sa opravou, opätovným použitím a obnovou produktov a štandardov pre samotné opätovne použité produkty. Cieľovými skupinami pre implementáciu výsledkov projektu do praxe sú organizácie z oblasti nakladania s odpadmi a organizácie zo sociálnej oblasti. CERREC podporuje vzájomné prepojenie všetkých stredoeurópskych záujmových strán, ich myšlienok a skúseností za účelom dosiahnutia spoločnej politiky “opätovného použitia” a harmonizovaného medzinárodného prístupu v tejto oblasti.

Hlavný význam projektu nevyjadruje ani tak účasť samotných partnerov na projekte, ale predovšetkým účasť príslušných národných a regionálnych záujmových strán, ktoré budú koordinované a usmerňované partnerom svojej krajiny. Do projektu sú zapojené záujmové strany (relevantné organizácie a spoločnosti) zo siedmych krajín strednej Európy. Projekt je založený na komunikačnom procese týchto záujmových strán na regionálnej úrovni a nadnárodnej úrovni, čo vytvára základný informačný tok v rámci projektu CERREC a poskytuje najlepšie riešenie pre praktickú implementáciu systému opätovného použitia.

Úlohy projektu CERREC:

Medzinárodná skupina záujmových strán

Úlohou je vytvoriť národné a medzinárodné siete expertov a záujmových strán z uvedenej oblasti opravy a opätovného použitia, ktoré budú garantovať transfer poznatkov a osvedčených postupov, výmenu expertov, hodnotenie výstupov ako aj vývoj know-how počas trvania projektu a po jeho ukončení.

Centrá a siete opráv a opätovného použitia

Úlohou v tejto oblasti je vyvinúť koncepcie na akreditáciu centier a sietí opráv a opätovného využitia produktov, vydať usmernenia pre štandardy kvality, vyvinúť koncepcie pre akreditačné systémy a medzinárodnú výmennú platformu v oblasti “Re-Use”.