Slovakia | Cerrec

Ciele

Úlohou projektu je urobiť zo sektora “opätovného použitia” hlavný segment odpadového hospodárstva, a tým minimalizovať produkciu odpadov a využívanie prírodných zdrojov a súčasne predĺžiť životný cyklus produktu.

Ciele projektu CERREC majú vo všeobecnosti prispieť k environmentálnym cieľom minimalizácie emisií, odpadu a využívania prírodných zdrojov, ako aj k predĺženiu životného cyklu produktov a vytvoreniu pridanej hodnoty na lokálnej a regionálnej úrovni vytváraním pracovných príležitostí či znižovaním sociálnych rozdielov.

Špecifickým cieľom projektu CERREC je zavedenie sietí a centier na opravu produktov a ich opätovné použitie prispôsobených konkrétnym podmienkam účastníckych štátov strednej Európy. Pre dosiahnutie tohto cieľa bude vyvinutých niekoľko nástrojov, ako koncepcie pre “Re-use” siete a centrá, smernice pre štandard kvality, systém odovzdávania znalostí a príručka popisujúca akreditačný systém.