Slovakia | Cerrec

Aktivity

 

Hlavné aktivity projektu CERREC:

  • identifikácia národných rámcových podmienok pre vybudovanie centier a sietí opráv a opätovného použitia,
  • identifikácia národných a nadnárodných kľúčových záujmových strán a ich aktívne zapojenie do projektu,
  • vývoj systému akreditácie a štandardov kvality pre centrá a siete opráv a opätovného použitia a súčasne štandardov kvality pre opätovne použité produkty,
  • vybudovanie medzinárodnej platformy pre cezhraničnú výmenu know-how, a tiež pre výmenu  opätovne použitých produktov založenú na vyvinutých štandardoch kvality a pravidlách cezhraničnej prepravy odpadov,
  • vývoj nástrojov s usmerneniami, návodmi, stratégiami a pozitívnymi príkladmi z praxe pre regionálne centrá a siete opätovného použitia produktov v súlade s európskou smernicou o odpadoch a národnou legislatívou, ako aj s regionálnymi požiadavkami.