Slovakia | Cerrec

Projekt CERREC (Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks) je financovaný Európskou úniou prostredníctvom programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Oficiálne zahájenie projektu sa konalo v apríli 2011 a jeho realizácia bude trvať až do júla 2014. Konzorcium 9 partnerov zo 7 krajín strednej Európy (Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Taliansko) počas tejto doby vykoná hodnotenie, manažment kvality a diseminačné aktivity v oblasti opravy a opätovného použitia produktov ako novej formy nakladania s odpadmi, tak na národnej ako i na medzinárodnej úrovni. Hlavným partnerom projektu je spoločnosť Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM) v Rakúsku.

Projekt CERREC napĺňa požiadavky novej rámcovej smernice o odpadoch (Smernica o odpadoch 2008/98/ES, November 2008) a podporuje prípravu pre “opätovné použitie (Re-use)” ako novú formu nakladania s odpadmi. “Opätovné použitie” je kľúčovým cieľom novej európskej rámcovej smernice o odpadoch, ktorá musí byť prijatá a implementovaná do národných právnych predpisov.

Úlohou projektu je urobiť zo sektora “opätovného použitia” hlavný segment odpadového hospodárstva, a tým minimalizovať produkciu odpadov a využívanie prírodných zdrojov a súčasne predĺžiť životný cyklus produktu.

CERREC v skratke...

Obsah…
Projekt CERREC podporuje prípravu na "Re-Use" (opätovné použitie produktov) ako novú formu nakladania s odpadmi a prijíma výzvu na využitie "Re-Use" ako základného segmentu odpadového hospodárstva. Súčasne prináša obyvateľstvu široké povedomie o "Re-Use".

Partneri…
9 partnerských organizácií z Rakúska, Nemecka, Českej republiky, Maďarska, Talianska, Poľska a Slovenska

Trvanie…
1/4/2011 – 31/7/2014

Pre viac informácií kliknite sem. Nový informačný leták o projekte je pripravený na stiahnutie.


|Manofi| brand začíná uvnitř