Poland | Cerrec

Partnerzy projektu

CERREC gromadzi 9 partnerów z 7 krajów europejskich:

Partner wiodący, zarządzanie finansowe
ATM – Centrum Gospodarki Odpadami Mid – Tyrol, Austria

 ATM (Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH) powstało w 1993 roku  z połączenia dwóch zakładów gospodarki odpadami z okręgów Innsbruck Land i Schwaz w celu zorganizowania gospodarki odpadami w 104 gminach znajdujących się w tych okręgach. Obecnie w kilku wydziałach zatrudnionych jest tam 25 pracowników.

Głównym zadaniem ATM jest prowadzenie doradztwa środowiskowego i odpadowego, działania, promocja działań pro-środowiskowych, projektowanie i prowadzenie centrów recyklingu i wysypisk śmieci, określanie i pobieranie opłat za wytwarzanie odpadów.

Centrum realizuje również projekty krajowe i międzynarodowe oraz kampanie edukacyjne dla dzieci i dorosłych, dotyczące zwiększania świadomości społeczeństwa nt. odpadów

Koordynator projektu; Sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania
ARGE Zapobieganie Odpadom, Ochrona Zasobów i Zrównoważony Rozwój, Austria

 ARGE jest organizacją non-profit oferującą usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju
i gospodarowania odpadami przede wszystkim dla instytucji publicznych, władz lokalnych, przedsiębiorstw prywatnych oraz podmiotów ekonomii społecznej. Głównym zadaniem ARGE jest zapobieganie powstawaniu odpadów, np. poprzez kreowanie wzorców konsumenckich i usługowych (zaspokajanie potrzeb klientów niższym zużyciem produktów). Gosapodarowanie odpadami jest rozpatrywane nie tylko w kontekście środowiskowym, ale również społecznym i ekonomicznym.

ARGE od kilku lat promuje pojęcie „ponownego użycia” na poziomie krajowym (przy współpracy z federalnym Ministerstwem Środowiska) i na poziomie międzynarodowym współpracując z np. z RREUSE.

 Komunikacja, zarządzanie wiedzą i rozpowszechnianie
CZ Biom – Czeskie Stowarzyszenie na rzecz Biomasy, Republika Czeska

 Czeskie Stowarzyszenie na rzecz Biomasy (Cz Biom) jest niekomercyjną organizacją pozarządową gromadzącą specjalistów w zakresie alternatywnych źródeł energii, wspierającą wykorzystanie energii pochodzącej z biomasy roślinnej w Republice Czeskiej. CZ Biom jest największą tego typu organizacją w Czechach. Tworzy ją 5 sekcji zajmujących się odpowiednio: biogazem, kompostowaniem, spalaniem biomasy, produkcją biomasy i usługami informacyjnymi. Dodatkowym obszarem zainteresowania są odpady roślinne, recykling i odnawialne źródła energii.

Czeskie Stowarzyszenie na rzecz Biomasy powstało w 1994 roku. Reprezentuje ok. 160 członków, rekrutujących się przedsiębiorstw komercyjnych i jednostek naukowych

Uczestnictwo Interesariuszy Lokalnych
Instytut Logistyki i Inżynierii Produkcji, Bay Zoltán Nonprofit Ltd., Węgry

 Bay Zoltán Nonprofit Ltd. została założona w 1993. Pod jego pieczą znajduje się 6 instytutów (Instytut Materiałoznawstwa i Inżynierii Materiałowej, Instytut Biotechnologii, Instytut Genomiki Roślin, Biotechnologii Człowieka i Bioenergii, Instytut Stosowanych Technologii Telekomunikacyjnych, Instytut Logistyki i Systemów Produkcji, Instytut Nanotechnologii) oraz około 200 pracowników na terenie Węgier, a jednym z nich jest Instytut Logistyki i Systemów Produkcji (BAY-LOGI) w Miskolcu. Jest to organizacja non-profit i działa tam kilka wydziałów, które zostały otwarte i są wciąż rozwijane, takie jak Wydział Gospodarowania i Logistyki Środowiska, Wydział Ulepszania Materiałów, Wydział Energetyki, Wydział Informatyki, Wydział Mechatroniki, Wydział Zarządzania Ryzykiem Technicznym, Wydział Integralności Strukturalnej, Wydział Koordynacji Planowania.

Zarządzanie jakością i systemami akredytacji centrów i sieci napraw i ponownego wykorzystania
Bag arbeit e.V., Berlin, Niemcy

 Bag arbeit e.V. był inicjatorem oraz członkiem założycielem Reuse-Network w Brukseli i od tamtego czasu jest aktywnym członkiem tego stowarzyszenia. Bag arbeit e.V. zrzesza około 400 organizacji członkowskich, a między nimi ponad 60 przedsiębiorstw zajmujących się ponownym wykorzystaniem i przetwarzaniem, głównie WEEE, tekstyliów, mebli i artykułów gospodarstwa domowego. W przeszłości wraz z naszymi organizacjami członkowskimi przeprowadziliśmy z powodzeniem wiele krajowych i międzynarodowych projektów, warsztatów oraz imprez mających na celu udoskonalenie i poprawienie zdolności oraz możliwości przedsiębiorstw w tych obszarach.

Dział naszych stowarzyszeń do spraw pracy i środowiska posiada szeroką wiedzę dotyczącą prawnych, praktycznych i naukowych warunków ponownego wykorzystania towarów.

 

Międzynarodowa platforma wymiany nt. napraw i ponownego wykorzystania
 Agencja rozwoju LAMORO, Włochy

  Powstała w 1995 roku jako konsorcjum organizacji publicznych i prywatnych, LAMORO zajmuje się poprawianiem możliwości rozwoju dla terenów rolniczych we Włoszech w zakresie projektowania strategii zrównoważonego rozwoju.

LAMORO od 15 lat wspiera lokalnych/miejskich partnerów i ich stowarzyszenia w poprawianiu ich standardu jakości ze szczególnym naciskiem na kreowanie potencjału.

Misją LAMORO jest podwyższenie poziomu rozwoju socjo-ekonomicznego poprzez wdrożenie strategii rozwoju. Główne działania stanowią zarządzanie projektami dotowanymi przez Unię Europejską oraz promocja wykorzystania energii odnawialnej.

 

Pozostali partnerzy
Województwo Kujawsko – Pomorskie, Polska

Województwo kujawsko – pomorskie usytuowane jest w północnej części centralnej Polski. Za sprawą takiego położenia, łączymy ze sobą północno-zachodnią i północno-wschodnią część kraju oraz regiony Polski północnej i centralnej. Największymi miastami są Bydgoszcz (380 tys. mieszkańców) oraz Toruń (200 tys. mieszkańców), które stanowią obszar metropolitalny w centralnej części tego regionu.

Kompetencje władz lokalnych obejmują wszelkie aspekty dotyczące rozwoju regionalnego: edukację, infrastrukturę, środowisko, inwestycje, zdrowie, kulturę itd. Województwo kujawsko – pomorskie jest dynamicznie rozwijającym się regionem, w którym główną rolę odgrywa przemysł spożywczy, celulozowo-papierniczy, chemiczny, elektromaszynowy i tworzyw sztucznych. Obecność wód uzdrowiskowych oraz złóż halitu i wapnia pozwoliła na utworzenie ośrodków rekreacyjnych i uzdrowiskowych w Inowrocławiu i Ciechocinku.

Podstawowe kompetencje samorządu w obszarze gospodarki odpadami to rozwój i aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dokument ten stanowi podstawę do działań w zakresie polityki środowiskowej i tworzenia innych programów przemysłowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, a także jest podstawą do sformułowania wytycznych dla powiatowych i gminnych programów środowiskowych. Co więcej, samorząd wydaje opinie na temat krajowych, powiatowych i gminnych projektów planów gospodarowania odpadami, sporządza raport dotyczący realizacji regionalnego planu gospodarowania odpadami. Samorząd reguluje i monitoruje gospodarowanie odpadami w regionie poprzez wydawanie i utrzymywanie zezwoleń na produkowanie, przetwarzanie i utylizację odpadów, a także prowadzi Regionalny System Gospodarowania Odpadami. Samorząd uczestniczy w procesie legislacyjnym poprzez wydawanie swoich opinii oraz branie udziału w tworzeniu aktów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami.

Województwo kujawsko – pomorskie bierze również udział w projekcie Waste to Energy (INTERREG IVC), który dotyczy racjonalnego gospodarowania odpadami oraz wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Prowincja Rimini, Włochy

Prowincja Rimini jest pośrednią jednostką administracyjną pomiędzy Emilia Romagna, regionem w północno-wschodnich Włoszech, a 27 miastami na tym terytorium. Władzę sprawuje prezydent Stefano Vitali, aż do 2014 roku, ma 300 współpracowników, a ich głównym zobowiązaniem jest zrównoważony rozwój 300-tysięcznej społeczności zamieszkującej40 kilometrówwybrzeża nad Morzem Adriatyckim.

Prowincja szczyci się jednym z najwyższych poziomów dobrobytu  w regionie Emilia Romagna, zwłaszcza w zakresie usług, środowiska, zdrowia i spójności społecznej. Terytorium Rimini charakteryzuje się dużą liczbą przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich firm (33 658 – stan na 31 grudnia 2009), które produkują i oferują szeroką gamę usług i produktów specjalistycznych oraz o wysokiej jakości.

Z powodu szczególnych cech i gościnności tej krainy, rozciągniętej wzdłuż wybrzeża i szlaku lądowego, jest to region turystyczny w pełnym tego słowa znaczeniu, zarówno pod względem zakwaterowania, obiektów nadmorskich, jak i możliwości przeżycia zabawy oraz skorzystania z rozrywek.                                                                                                      

W sektorze odpadów prowincja Rimini wykazuje zaangażowanie i chęć do dalszego rozwoju. W ciągu ostatnich 5 lat podwojona została zbiórka odpadów, z gwałtowną tendencją wzrostową od pierwszego kwartału 2011, również dzięki komunikacji i świadomości, że w ten sposób prowincja, w bliskiej współpracy z Grupą Hera, prowadzi promocję swojego regionu. Proces ten w znacznym stopniu przyczynił się do poprawienia nowej metody „przepływu niesortowanych odpadów elektronicznych”.

Spośród działań prowincji, które zwiększają ponowne użycie i przetwarzanie, ważnym elementem jest Porozumienie o Planowaniu, dobrowolny instrument dotyczący gospodarki środowiskowej. W ramach tego porozumienia firmy będą podejmować dobre praktyki środowiskowe przy użyciu uproszczonych procedur administracyjnych. Narzędzie to zostało zastosowane dla trzech obszarów istotnych dla Rimini: Porozumienie o planowaniu dla specjalnych odpadów rolniczych; Program umowy dla odpadów medycznych produkowanych poza obiektami służby zdrowia (gabinety kosmetyczne, fryzjerskie), Porozumienie o planowaniu dla odpadów pochodzących z rozbiórek i budów. 

Na terenie prowincji Rimini znajduje się ECOMONDO, gablota wystawowa dotycząca najefektywniejszych rozwiązań technologicznych dla odpowiedniego gospodarowania, wykorzystania i ponownego użycia zasobów.

Prowincja, która otrzymała certyfikat ISO 14001, jest zaangażowana w kilka projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem swojej krainy i społeczności i gra istotną rolę w rozwoju bardziej zrównoważonego modelu turystyki, stojąc na czele Koordynacji Lokalną Włoską Agendą 21 oraz innych projektów o tej tematyce.

Dwoma głównymi projektami są: INFEA (Edukacja Środowiskowa i Informacja Szkoleniowa), który ma na celu koordynację działań prowadzonych przez Centra dla Edukacji Środowiskowej (CEA) działające w terenie; a także „Przynieś torbę”, warsztaty skierowane do dzieci i ich rodziców, które przekazują pozytywne informacje, mające w założeniu podnieść świadomość najmłodszych i ich rodzin w zakresie współzależności pomiędzy ograniczeniem produkcji odpadów a ponownym wykorzystaniem materiałów i produktów. 

Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie

 

Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie (STU) jest nowoczesnym ośrodkiem edukacyjnym i naukowym. Od jego założenia w 1937 roku ukończyło go ponad 125 000 tysięcy studentów. Każdego roku na STU uczy się średnio 19 000 studentów. STU jest uczelnią zorientowaną na badania naukowe. W trakcie swojego istnienia, uniwersytet wniósł znaczący wkład w rozwój wiedzy naukowej, jej poszerzanie i wykorzystywanie dla dobra ludzkości. Uniwersytet prowadzi badania we wszystkich dziedzinach, w których kształci się studentów, w dziedzinach architektury, inżynierii lądowej, geodezji, kartografii, technologii chemicznych, przetwarzania żywności, maszynerii, ochrony środowiska, wyceny odpadów, źródeł energii odnawialnej, inżynierii elektrycznej, elektroniki, informatyki, technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz fizyki stosowanej, matematyki, ekonomii i nauk społecznych. Obecnie, STU składa się z siedmiu wydziałów. Wszyscy członkowie grupy badawczej CERREC z STU pochodzą z Wydziału Inżynierii Mechanicznej (SjF). Nasz Wydział (SjF) w Bratysławie w roku 2006 obchodził 55 rocznicę swojego istnienia jako odrębna jednostka. Poważane i niezmienne, akredytowane programy studiów z technologii są obecnie realizowane przez zespół akademicki składający się z 15 współpracujących Katedr. Nauka prowadzona jest na 5 kierunkach studiów licencjackich, trzynastu kierunkach studiów magisterskich i dziesięciu kierunkach studiów podyplomowych. W 2006 roku członkowie kadry Wydziału brali udział w prawie 100 krajowych i międzynarodowych projektach oraz 70 projektach współpracy dwustronnej z przedsiębiorstwami słowackimi i międzynarodowymi. W osiągnięcia Wydziału zaangażowanych jest 320 pracowników: 19 profesorów, 46 profesorów nadzwyczajnych, 84 wykładowców i 35 pracowników naukowych.