Poland | Cerrec

Rozwiązania

Projekt CERREC ma na celu opracowanie (przy udziale lokalnych interesariuszy) narzędzi i standardów dotyczących tworzenia centrów i sieci napraw oraz ponownego wykorzystania. Dzięki temu powstaną również narzędzia i standardy jakości dla całego sektora gospodarowania odpadami i ponownie używanych produktów.

Grupami docelowymi, dzięki którym możliwe będzie wcielenie tych zamierzeń w życie, są nie tylko organizacje i nstytucje zajmujące się gospodarką odpadami, ale również organizacje o charakterze społecznym.

CERREC ułatwi koordynację wszelkich indywidualnych inicjatyw w poszczególnych krajach obejmujących kraje włączone programu Europa Środkowa, co pozwoli na stworzenie wspólnego podejścia ponadnarodowego, a w efekcie wspólnej polityki dotyczącej ponownego wykorzystania produktów.

To nie sami partnerzy projektu oddają jego prawdziwe znaczenie, ale właśnie odpowiednio dobrana grupa lokalnych interesariuszy, której praca jest koordynowana i monitorowana przez każdego z partnerów.

Efekty komunikacji, zarówno tej pomiędzy interesariuszami z różnych krajów projektu, jak i tej wewnątrz każdej z tych grup, zapewniają wypracowanie najlepszych możliwych pomysłów na wdrożenie w życie zagadnień związanych z ponownym wykorzystaniem produktów.

Najważniejsze zagadnienia w projekcie CERREC:

Ponadnarodowa grupa interesariuszy

– Stworzenie krajowych i ponadnarodowych sieci zainteresowanych stron, które ułatwią transfer wiedzy i dobrych praktyk, wymianę ekspertów, ewaluację produktów oraz rozwój tzw. know-how w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu.

Centra i sieci napraw i ponownego wykorzystania

– Rozwój pojęć i koncepcji, podręczników standardów jakości, systemów akredytacji oraz ponadnarodowej platformy wymiany wiedzy, związanych z tworzeniem centrów ponownego wykorzystania i ich sieci.