Poland | Cerrec

Cele

Wyzwaniem dla projektu jest przekształcenie sektora ponownego wykorzystania w główny segment gospodarowania odpadami, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum produkcji odpadów i wykorzystaniu zasobów naturalnych, wszystko po to, aby przedłużyć życie produktom.

Głównym celem projektu CERREC, zgodnym działaniami na rzecz ochrony środowiska, jest minimalizacja emisji  gazów,  produkcji odpadów, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz przedłużenie cyklu życia produktów.  Wartością dodaną projektu będą nowe miejsca pracy oraz niwelowanie rożnic społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym.

Celem szczegółowym projektu CERREC jest wsparcie tworzenia centrów napraw i ponownego wykorzystania oraz ich sieci, uwzględniając konkretne uwarunkowania w każdym z krajów Europy Środkowej, uczestniczącym w projekcie. Dlatego opracowane zostana niezbędne narzędzia, takie jak koncepcje funkcjonowania sieci i centrów ponownego wykorzystania, wytyczne standardów jakości, platforma transferu wiedzy, podręcznik systemów akredytacji.