Poland | Cerrec

Działania

Główne działania w projekcie CERREC:

  • rozpoznanie krajowych warunków ramowych niezbędnych do utworzenia centrów napraw i ponownego wykorzystania i ich sieci (strumienie odpadów, dobre praktyki, rynki niszowe, badania naukowe związane z pojęciem produktu i usług, spotkania ekspertów i interesariuszy
  • identyfikacja kluczowych interesariuszy na poziomie krajowym i ponadnarodowym oraz zaangażowanie ich w projekt (analizy i strategie mające na celi wdrożenie etapu ponownego wykorzystania na poziomie krajowym; wymiana wysoko wykwalifikowanych ekspertów, zastosowanie nowych rozwiązań w praktyce)
  • opracowanie procedur akredytacji i standardów jakości dla centrów napraw
    i ponownego wykorzystania oraz ich sieci, a także dla produktów ponownie wprowadzanych na rynek
  • rozwój międzynarodowej platformy współpracy nt. transgranicznej wymiany odpadów
    i produktów nadających się do ponownego użycia, oparty na standardach jakości i na uregulowaniach prawnych dotyczących przesyłania odpadów
  • przygotowanie pakietu narzędzi dla centrów napraw i ponownego wykorzystania, zawierającego przewodniki, podręczniki, strategie oraz przykłady dobrych praktyk, zgodne z Ramową dyrektywą o odpadach i prawodawstwem krajowym oraz odpowiadające potrzebom lokalnym