Poland | Cerrec

Stosunek Europejczyków do efektywnego wykorzystania zasobów

20.6.2013
W 2011 r. Komisja Europejska opublikowała badanie pod tytułem Attitudes of Europeans towards resource efficiency[1], które przedstawia obywateli Unii Europejskiej wobec efektywnego wykorzystania zasobów, gospodarki odpadami i recyklingu, tj. ich postrzeganie, podejście do problemu i praktyk z nim związanych.  Z badania tego wyciągnięto bardzo interesujące wnioski na temat opinii o używanych produktach oraz chęci klientów do ich kupna.

W badaniu wykorzystano wywiady z reprezentacyjnymi grupami narodowymi UE (których przedstawiciele mieli co najmniej 15 lat) z 27 krajów członkowskich. Ogółem przeprowadzono 27 164 wywiadów.

Zdecydowana większość obywateli Unii Europejskiej uważa, że Europa mogłaby bardziej efektywnie wykorzystywać swoje zasoby naturalne. Stosunek respondentów wyrażających tę opinię jest wysoki we wszystkich indywidualnie badanych krajach: średnio około 87 %. Co więcej, 9 z 10 obywateli UE powiedziało, że segregują swoje odpady i oddają je do recyklingu lub składają na kompost. 

Popyt na produkty używane.

Dość duży procent Europejczyków deklaruje chęć zakupu takich używanych produktów, jak: meble, sprzęt elektroniczny lub wyroby tekstylne. Ogółem, prawie 7 na 10 (68%) obywateli UE kupiłoby taki produkt. Dane procentowe wahały się od 40% w przypadku Słowacji do 86 – 87% w przypadku Finlandii i Szwecji.  

 

Obywatele prawie wszystkich krajów członkowskich najprawdopodobniej zdecydowaliby się na nabycie używanych mebli  (56%) i używanego sprzętu elektronicznego (45%). Stosunkowo mniejszy odsetek obywateli UE (36%) deklaruje chęć zakupu używanych wyrobów tekstylnych, np. odzieży, pościeli lub firan.

Ciekawym wynikiem badania jest odkrycie, że zakup produktów używanych jest najmniej prawdopodobny wśród konsumentów, którzy są bezrobotni, mają najniższe wykształcenie lub są w wieku powyżej 54 lat. Młodsi respondenci oraz studenci studiujący w trybie dziennym są z kolei grupą niezmiennie deklarującą chęć zakupu produktów używanych, niezależnie od tego, czy miały by to być meble, sprzęt elektroniczny czy wyroby tekstylne.

Przyczyny niechęci do kupowania produktów używanych
Dlaczego istnieje grupa ludzi odmawiających zakupu produktów używanych? Z badania wynika, że najpoważniejszym powodem (wśród 58% badanych) jest niska jakość lub mała użyteczność tych produktów.  Taka odpowiedź pojawiła się niezależnie od kraju, w którym przeprowadzano ankietę.
Poza tym, połowa respondentów wspomniała o swoich obawach w związku z niebezpieczeństwem dla zdrowia lub życia. Jako trzeci najważniejszy powód zniechęcający ich do kupna produktów używanych podali mniej atrakcyjny wygląd tych produktów. Jest to powód typowy dla wszystkich grup społecznych i demograficznych, które uczestniczyły w badaniu. Co ciekawe, obawy przed ewentualnym złym odbiorem społecznym plasują się u dołu rankingu.


[1]Komisja Europejska. Eurobarometr – Attitudes of Europeans towards resource efficiency. Raport analityczny, 2011.