Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter SK 5/2013
Newsletter

Nedávne dianie v rámci projektu:

Štvrté stretnutie expertnej poradnej komisie v Rimini

Naštartovať diskusiu o akreditačnom systéme pre siete pre opätovné použitie v rámci projektu CERREC, to bola hlavná téma 4. stretnutia expertnej poradnej komisie (EAB), ktoré prebehlo 6. novembra 2013 v talianskom Rimini ako súčasť projektového stretnutia CERREC. obr1
Procesný diagram manuálu riadenia kvality

Čítajte viac >>

Medzinárodný workshop akreditačného systému v Grazi

V rámci prípravy a testovania akreditačného systému sietí a centier pre opravy a opätovné použitie usporiadal rakúsky partner projektu, ARGE, medzinárodný workshop na tému akreditačného systému, ktorý sa uskutočnil v dňoch 10. až 12. septembra 2013 v Grazi. Počas workshopu diskutovali zástupcovia partnerov projektu CERREC spolu s externými expertmi a členmi EAB o existujúcom koncepte akreditačného systému, štandardov kvality a o prvých pripravovaných krokoch pre vývoj tréningového programu audítorov akreditačného systému.

Čítajte viac >>

NOVINKY:

Nadnárodná výmenná platforma projektu CERREC

Jedným z kľúčových výstupov projektu CERREC je vytvorenie on-line Nadnárodnej výmennej platformy pre opätovné použitie a opravy (Transnational Exchange Platform for Repair & Re-Use). Jedná sa o užívateľsky jednoduchý nástroj poskytujúci veľké množstvo informácií. Okrem dát o projekte, legislatívnych dokumentov, ktoré s projektom súvisia, a noviniek týkajúcich sa opätovného použitia poskytuje web pre registrovaných užívateľov platformu pre ponuku produktov a služieb, ale aj diskusné fórum pre zdieľanie znalostí či záujmov o opätovnom použití.

Čítajte viac >>

Výhody, ktoré prináša lepšia implementácia európskej legislatívy o odpadoch

Partneri projektu CERREC v súčasnej dobe pracujú na Akčných plánoch pre opravu a opätovné použitie na národných, prípadne regionálnych, úrovniach. Tie by mali všeobecne podporiť miestne zainteresované subjekty pri plánovaní a zavádzaní opatrení, ktoré zaistia udržateľné odpadové hospodárstvo. Predovšetkým však prispieť k lepšej implementácii požiadaviek európskej legislatívy súvisiacej s opätovným použitím.

Dôležitosť tejto iniciatívy projektu CERREC jednoznačne podporuje závery štúdie Európskej komisie nazvanej „Implementácia odpadovej legislatívy EÚ pre zelený rast“. Štúdia demonštruje benefity pre členské štáty, ktoré prinášajú dôslednejšiu implementáciu odpadovej legislatívy, ale tiež prináša kalkuláciu, že z kvalitnejšej odpadovej legislatívy naprieč štátmi EÚ by mohlo významne profitovať nielen životné prostredie, ale aj spoločnosť a ekonomika.

Čítajte viac >>

AKTIVITY v rámci opätovného použitia:

Ide sa do akcie: sieť pre opätovné použitie v Tirolsku

Exkurze v Ho&Ruck

Správa o pilotných aktivitách v rakúskom Tirolsku

V spolkovej krajine Tirolsko bola vďaka spolupráci s projektom CERREC zahájená prevádzka novej siete pre opätovné použití. Napriek tomu, že sa spoločnosti z oblasti odpadového hospodárstva a sociálnych ekonomík (WISE) k nápadu stavali priaznivo, proces založenia takejto siete začal prakticky od nuly. Preto v roku 2012 začal v spolupráci s miestnymi zainteresovanými subjektmi zaoberajúcimi sa odpadovým hospodárstvom a sociálnymi podnikmi kontrolovaný štart s cieľom definovať najaktuálnejšie možnosti, potenciál opätovného použitia a diskutovať možné formy spolupráce a pilotné aktivity. Vďaka tomu sa v roku 2013 členovia pracovnej skupiny – pozostávajúcej zo štyroch sociálnych podnikov a množstva zástupcov z oblasti odpadového hospodárstva – dohodli na realizácii 30 zberných dní opätovne použiteľných produktov v rôznych obciach celej spolkovej krajiny Tyrolsko.

Čítajte viac >>

UDALOSTI v rámci opätovného použitia:

Zhrnutie rakúskej Konferencie o opätovnom použití 2013

Rakúsko hostilo jednu z mála konferencií venovaných výhradne problematike opätovného použitia. Rakúska Konferencia o opätovnom použití 2013 sa uskutočnila 26. a 27. júna v Grazi a sústredila sa na dve hlavné témy – “Opätovné použitie na ceste k európskemu úspechu” a “Opätovné použitie textilu”. Na akcii, ktorú organizovala ZERO WASTE ACADEMY spoločnosti ARGE, sa zúčastnilo približne osemdesiat záujemcov z celej Európy, ktorým o iniciatívach a aktivitách v rámci opätovného použitia prednášali experti z Belgicka, Írska, Slovinska, Nemecka a Rakúska. Hlavný dôraz pritom kládli na stav implementácie tejto problematiky v Európe.

Čítajte viac >>

CERREC projektové stretnutie:

Šieste nadnárodné projektové stretnutie v talianskom Rimini

Už šieste projektové stretnutie sa uskutočnilo 5. až 7. novembra v talianskom Rimini. Organizátorom meetingu bola Provincie of Rimini a zlatým klincom programu bola projektová konferencia “Siete pre opätovné použitie: skúsenosti zo strednej Európy” usporiadaná v rámci veľtrhu EcoMondo 2013.

Okrem bežnej problematiky zahrňovalo stretnutie tiež prezentáciu pilotnej aktivity “Rimini Riutilizza!”, ktorú realizuje provincia Rimini a stretnutie expertnej poradnej komisie a účasť na spomínanej konferencii.

Čítajte viac >>

Zhrnutie konferencie o štandardoch kvality, ktorá prebehla na veľtrhu EcoMondo

Konanie 6. nadnárodného projektového stretnutia bolo úmyselne nastavené tak, aby kolidovalo s veľtrhom EcoMondo 2013, na ktorom mala provincia Rimini svoj vlastný stánok. Možnosť predstavenia sa širšiemu publiku zároveň ponúkla ideálny priestor pre pripravenie konferencie. Hlavnými témami konferencie bolo predstavenie niekoľkých vybraných pilotných akcií zaoberajúcich sa rôznymi aspektmi projektu a hodnotením štandardov kvality procesného reťazca opätovného použitia. obr2
Konferencia o štandardoch kvality v Rimini.

Čítajte viac >>

Project team

Vedúci partner a finančný manažment
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Rakúsko
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Telefón: +43 5242 62400-26

Koordinátor projektu a centrá a siete opráv a opätovného použitia
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Rakúsko
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Telefón: +43 (0)316 71 23 09

Komunikácia, znalostný manažment a rozširovanie
CZ Biom - Czech Biomass Association (CZ Biom);
Praha, Česká Republika
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Telefón: +420 773 796 380

Participácia záujmových skupín Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miscolc, Maďarsko
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Telefón: +36 46 560-119

Manažment kvality a akreditačný systém centier a sietí opätovného použitia
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlin, Nemecko
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Telefón: +49(0) 30 28 30 58 10

Platforma medzinárodnej spolupráce pre opravu a opätovné použitie
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Taliansko
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Telefón: +390 141 532 516


Iní partneri:

Kujawsko-PomorskieVoivodeship;
Torún, Poland
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Telefón: +48 56 6218505

Province of Rimini; Rimini, Taliansko
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Telefón: +390 541 716 363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislava, Slovensko
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Telefón: +421 57 29 65 37

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu