Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter SK 2/2012
Newsletter

1. rok projektu CERREC

Projekt CERREC začal druhý rok svojej existencie. CERREC tím sa môže ohliadnuť a pozitívne reflektovať mnoho významných momentov a akcií, ktoré sa za posledný rok udiali. V prvej tretine projektu sa CERREC tím zameral predovšetkým na aktívnu spoluprácu so zainteresovanými subjektmi projektu na jednotlivých národných úrovniach, aktivity public relation, zhromažďovanie dát o opätovnom použití v strednej Európe, ale venoval sa aj spracovaniu prvých konceptov zavedenia centier a sietí pre opravy a opätovné použitie.

Viac detailných informácií o aktuálne realizovaných výstupoch projektu nájdete tu:

 • Proces zapojenia relevantných subjektov do projektu

Základom na ceste k úspechu projektu CERREC je nielen jednotná vízia ako požiadavky na opätovné použitie v Európe implementovať, ale tiež aktívne zapojenie celého radu relevantných subjektov do projektu, ako na národnej, tak medzinárodnej úrovni. Týmto projekt vytvára unikátne predpoklady pre zdieľanie skúseností druhých partnerov, otvorenú diskusiu nad príležitosťami aj otázkami odboru a tiež pre definovanie a vhodné nastavenie kľúčových národných podmienok pre účelovú implementáciu a širšie opätovné použitie odpadov vôbec. Aktívne zapojenie týchto zainteresovaných subjektov do projektu má zabezpečiť dostatočný prenos informácii a výmenu odborných znalostí, ale i širšie hodnotenie vytváraných projektových výstupov.

 • Zapojenie nadnárodných zainteresovaných subjektov

V rámci projektu je iniciovaný taktiež vznik nadnárodnej skupiny zainteresovaných subjektov, ktoré týmto môžu zdieľať svoje špecifické poznatky oboru, vzájomne sa od seba učiť a rozvíjať spoluprácu na medzinárodnej úrovni (i po skončení projektu). Celá táto aktivita bude zaistená prehlásením medzinárodných zainteresovaných subjektov, tzv. Transnational stakeholder policy statement, o kooperácii medzinárodných subjektov naprieč všetkými krajinami zúčastnenými na projekte CERREC.

 • Databáza úspešných príkladov

V rámci projektu CERREC sa taktiež pracuje na zhromažďovaní a predstavení čo najväčšieho počtu dobrých príkladov z praxe, ktoré ponúknu prehľad úspešných spoločností alebo projektov opätovného využívania odpadov v krajinách strednej Európy aj mimo nej. Databáza príkladov je dostupná na webových stránkach projektu CERREC (www.cerrec.eu/downloads/).

 • Hodnotenie národných rámcových podmienok o opätovnom použití

Cieľom hodnotenia národných podmienok bolo zdokumentovať rámcové podmienky pre realizáciu opätovného použitia vo všetkých krajinách strednej Európy zúčastnených na projekte. V týchto krajinách bolo urobené hodnotenie národných podmienok a aktuálnej situácie. Na tomto základe bola za každú partnerskú krajinu vypracovaná hodnotiaca správa, zhrňujúca údaje a fakty o systéme odpadového hospodárstva, množstve opätovne použiteľných predmetov, trhový potenciál i sociálno-ekonomickej situácie s ohľadom na konkrétne národné podmienky. Jednotlivé správy tak poslúžili ako podklad pre vypracovanie súhrnnej správy o podmienkach pre opätovné použitie odpadov v strednej Európe.

 • Pilotné projekty

Do konca roku 2012 by mali byť minimálne v 4 stredoeurópskych regiónoch zahájené pilotné aktivity projektu. Cieľom týchto pilotných projektov je získať prvotné poznatky z praktických realizácií centier (sietí) pre opätovné využitie odpadov (overiť si prekážky procesu i faktory, ktoré napomôžu úspechu), ale i reálne výstupy pre ďalšiu realizáciu (napr. konkrétne podnikateľské plány, tipy pre zlepšenie procesu implementácie, prerozdelenia úloh a zodpovedností, a pod.). Cieľom realizácie pilotných projektov je tiež overenie ďalších výstupov projektov – modelu implementácie centier (sietí) pre opätovné použitie (viac v nasledujúcej aktivite) a štandardy kvality.

Podrobnejšie informácie o prvých pilotných projektoch nájdete v nasledujúcom článku.

 • Príručka pre implementáciu akreditovaných centier a sietí pre opätovné použitie

Cieľom tejto príručky je ukázať rôzne príležitosti pre zainteresované organizácie alebo úrady pre vybudovanie siete pre opravy a opätovné použitie, ktoré môžu byť akreditované s ohľadom na národné predpisy odpadového hospodárstva.

Testovacia verzia príručky je pripravená a obsahuje modelové príklady pre centrá a siete pre opätovné použitie, popis finančných aspektov implementácie, podklady pre komunikáciu, právne a ostatné súvisiace informácie. Konečná verzia tejto príručky bude následne vychádzať z doporučení, ktoré vyplynú z hodnotenia pilotných aktivít. Zároveň bude uverejnená v online databáze nástrojov projektu a internetovej platforme projektu CERREC.

 • Riadenie kvality a akreditačný systém pre centrá a systém opätovného použitia

Celý systém opráv a opätovného použitia aj samotné centrá by mali zaistiť riadenie kvality a oficiálne schválenie na konkrétnych úrovniach. Preto budú vytvorené štandardy kvality pre celý procesný reťazec opätovného použitia v závislosti na identifikácii kvalitatívnych požiadaviek v každej z jeho sekcii.

Neskôr bude vytvorený modulárny akreditačný systém pre rôzne formy regionálnych sietí a centier pre opravy a opätovné použitie, ktorý bude postavený na kvalitatívnych štandardoch a požiadavkách schválených na národných (regionálnych) stretnutiach zainteresovaných subjektov. Tento systém riadenia kvality bude zahrňovať kvalitatívne kritéria pre všetky časti procesného reťazca opätovného použitia.

 • Nadnárodná platforma pre výmenu v oblasti opráv a opätovného použitia

Výmenná platforma pre opravy a opätovné použitie je jednou z najdôležitejších aktivít tohto projektu z dlhodobého hľadiska. Mala by zaistiť, že spolupráca medzi partnermi CERREC bude pokračovať i po skončení projektu.

Táto webová platforma bude poskytovať konkrétne know-how o opätovnom použití i informácie o opravárenských službách. Mimo toho by mala slúžiť ako výmenná platforma opätovného použitia odpadov, náhradných dielov a repasovaných výrobkov, ktoré môžu pokryť dopyt v každom zo zúčastnených regiónov.

Hlavné témy projektu pre zostatok roku 2012

V nasledujúcich mesiacoch roku 2012 sa riešiteľský tím projektu CERREC bude naďalej venovať prezentovaniu projektových tém laickej a odbornej verejnosti a podpore aktívneho zapojenia zainteresovaných subjektov na národnej úrovni. V rámci jednotlivých workshopov so zainteresovanými subjektmi budú diskutovať najmä vhodné podmienky pre opätovné použitie, rovnako ako hlavné klady a zápory problematiky. Vedľa týchto stretnutí na národných úrovniach sa budú organizovať tiež medzinárodné stretnutia odborníkov zo všetkých zúčastnených krajín. Do konca roku 2012 budú tiež uvedené do praxe testovacie verzie Príručky pre implementáciu akreditovaných centier a sietí pre opravy a opätovné použitie a zároveň minimálne v štyroch regiónoch odštartujú v rámci projektu pilotné akcie nových centier pre opätovné použitie odpadov.

Ďalšími hlavnými činnosťami, ktoré sa tento rok začali, je príprava systému akreditácie celého systému opráv a opätovného použitia, ktorý bude vychádzať zo štandardov kvality a práce na štartovacej verzii národnej výmennej platformy pre opravy a opätovné použitie.

Stretnutie projektových partnerov a odborníkov v rámci projektu CERREC

V roku 2012 boli usporiadané už dve stretnutia projektových partnerov. Druhé stretnutie bolo usporiadané v Talianskom Asti (20/2/2012 – 21/2/2012) a tretie sa konalo v Poľskom Toruni (4/6/2012-6/6/2012). Partneri projektu tu predstavili svoje prvé hmatateľné výstupy a prediskutovali ďalšie pripravované kroky. Ďalej boli predstavené prvé návrhy a stratégie webovej komunikačnej platformy projektu CERREC, príprava on-line databázy úspešných príkladov z praxe alebo vývoj hodnotenia národných podmienok pre opätovné použitie. Okrem toho boli projektovým tímom predstavené aj hlavné výstupy projektu, ako je testovacia verzia príručky pre implementáciu, tvorbu štandardov kvality pre opätovné použitie alebo prvý koncept národnej platformy.

Zásady Expertného poradného výboru

Jednou z najviac očakávaných udalostí tohto roku bolo prvé stretnutie tzv. Expert Advisory Board, teda expertnej poradnej komisie, ktoré sa konalo 6. Júna 2012 v Toruni. Táto externá poradná komisia bola zriadená na začiatku projektu s cieľom dohľadu nad praktickými výstupmi projektu s ohľadom na ich realizovateľnosť, udržateľnosť a prenositeľnosť. Odborníci zo všetkých partnerských krajín ktorí sú členmi, budú takto dohliadať na celkovú realizáciu projektu CERREC.

Zasadania sa tiež zúčastnilo mnoho externých hostí skoro zo všetkých partnerských krajín, ktorí sú odborníkmi z rôznych oblastí odpadového hospodárstva.

Po krátkom predstavení všetkých externých členov boli komisiou prezentované najnovšie fakty, čísla a chystané kroky projektu CERREC.

V priebehu stretnutia boli expertom predstavené výsledky hodnotenia národných podmienok pre opätovné použitie a modely implementácie centier a sietí pre opätovné použitie. Ako najcennejšia časť programu bola hodnotená samotná diskusia o definícii opätovného použitia a jeho statusu v rámci režimu odpadového hospodárstva. S ohľadom na hierarchiu spôsobu nakladania s odpadmi danou európskou legislatívou, môže byť opätovné použitie realizované v rámci prvej (predchádzanie vzniku odpadov) alebo druhej (príprava k opätovnému použitiu) úrovni.

Výsledky stretnutia expertnej poradnej komisie

Súhrnne povedané, rámcové a úvodné podmienky, dokonca aj miera implementácie európskej legislatívy, sa líši podľa jednotlivých krajín zapojených do projektu. Práve s ohľadom k odlišným okolnostiam, projekt potrebuje intenzívnu výmenu know-how a informácii medzi partnermi z jednotlivých krajín a podnetov od externých členov tejto expertnej komisie.

Expertná poradná komisia sa bude stretávať dvakrát ročne. Dôraz bude klásť na zvláštny záujem a potreby zainteresovaných subjektov vo vašich partnerských krajinách a zároveň podporovať zavádzanie opätovného použitia v zúčastnených krajinách. Druhé stretnutie komisie prebehlo 27. Septembra 2012 v Budapešti. Pre viac informácií o týchto aktivitách neváhajte kontaktovať projektového partnera vo vašej krajine.

Výsledky prieskumu národných rámcových podmienok

Aké sú rámcové podmienky pre zavedenie opätovného použitia v strednej Európe.

Jednou z kľúčových aktivít projektu CERREC bolo mapovanie aktuálnych národných rámcových podmienok pre opätovné použitie v každej z partnerských krajín. Prieskum zahrňoval nasledujúce oblasti, úzko súvisiace s projektom:

 • Legislatíva – informácie o stave implementácie európskej smernice o odpadoch 2008/98/EC, ktorá ukladá implementáciu aktivít súvisiacich s opätovným použitím;
 • Životné prostredie – odhady týkajúce sa množstva opätovne použiteľného odpadu a súvisiacich štruktúr odpadového hospodárstva;
 • Sociálna ekonomika – prieskum pracovných podmienok, požiadaviek a potenciálu pre zamestnávanie ľudí;
 • Vzdelávanie – informácie so zameraním na existujúci program týkajúci sa opätovného použitia;
 • Súčasný stav – zmapovanie existujúcich štruktúr, organizácii a spoločností zaoberajúcich sa aktivitami v oblasti opätovného použitia;
 • Povedomie verejnosti – prieskum verejnej mienky a povedomia o opätovnom použití a miery záujmu o tento segment;
 • Ekonomické podmienky a potenciál trhu – v súvislosti s ponukou a dopytom po znovu použiteľných predmetoch a so všeobecným zámerom týkajúcim sa aktivít pre opätovné použitie.

Výsledky boli zhrnuté do národnej správy za každú partnerskú krajinu. Na základe toho bola pripravená jedna súhrnná správa sumarizujúca celkovú situáciu.

Situácia opätovného použitia v strednej Európe je partnermi projektu (PP) popísaná nasledovne:

Sumarizácia záverov PP o súvisiacich témach

AT HU IT SK PL DE CZ
Legislatíva Prospešný Neutrálny Prospešný Neutrálny Neutrálny Neutrálny Neutrálny
Životné prostredie Prospešný Prospešný Prospešný Neutrálny Neutrálny Neutrálny Neutrálny
Sociálna ekonomika Prospešný Prospešný Prospešný Prospešný Prospešný Prospešný Prospešný
Súčasný stav Prospešný Neutrálny Neutrálny Neutrálny Neutrálny Neutrálny Neutrálny
Informovanosť verejnosti Neutrálny Prospešný Neutrálny Prospešný Neutrálny Neutrálny Prospešný
Ekonomické podmienky a trhový potenciál Prospešný Prospešný Neutrálny Neutrálny Prospešný Prospešný Neutrálny

Zo strany projektových partnerov nebolo žiadne kritérium považované za vyložene limitujúcim vo vzťahu k aktivitám súvisiacim s opätovným použitím (viď. tab. vyššie). Jedným zo spoločných výsledkov pre všetky krajiny je skutočnosť, že sociálna ekonomika obecne ťaží zo zavádzania systému, centier opätovného použitia. Z hľadiska celkového súčtu má najnižšiu „prospešnosť“ parameter „existujúce štruktúry opätovného použitia“. Systém opätovného použitia je všeobecne menej rozvinutý vo všetkých krajinách strednej Európy, zvlášť v krajinách z východnej časti. Okrem toho je problematický tiež právny rámec, ktorý je stále skôr neutrálny, ako prospešný pre túto oblasť. Zdá sa, že legislatíva – tam, kde je opätovné použitie implementované do zákona – nepodporuje opätovné použitie v plnej miere.

Pre širšie uplatnenie opätovného použitia by mali byť tiež zintenzívnené propagačné aktivity. Aj napriek tomu, že je v celej strednej Európe dopyt po opätovne použiteľných výrobkoch, je tu tiež nedostatok znalostí o možnostiach darovania, systéme zberu, repasovania, opravách a obchodoch ktoré ponúkajú opätovne použiteľné produkty.

Ak ide o výrobky z druhej ruky, hlavným problémom sú:

 • produktový marketing, kvalita výrobkov a záruka, ktoré však môžu byť zlepšené na základe uznávaných / univerzálnych štandardov kvality a diskutovania týchto informácii smerom k širokej verejnosti;
 • rýchle morálne opotrebenie a nevhodný spôsob zberu výrobkov v segmente objemného odpadu, čo má v niektorých krajinách za následok nedostatok opätovne použiteľných produktov.

S ohľadom na finančnú realizáciu opätovného použitia, sú rozhodujúce osobné náklady na spracovanie opätovne použiteľného tovaru. Jednou z možností financovania môže byť podpora pre zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných alebo postihnutých ľudí. Už teraz existujú v rozvinutých krajinách Európy iniciatívy, ktoré získavajú túto podporu pre svoje aktivity z regionálnych fondov.

Podľa výsledkov národných štúdií je možné povedať, že v krajinách strednej Európy je vysoký potenciál pre vytvorenie sietí a centier pre opätovné použitie. Existujú samozrejme dobre známe prekážky, ktoré je ešte potrebné odstrániť, ale práve to môže prispieť k rozvoju podnikateľskej činnosti v oblasti opätovného použitia vo všetkých štátoch EÚ.

Foto: Obchod s použitým tovarom v Grazi, Rakúsko.

– Bay Zoltán Nonprofit Ltd.

Od teórie k praxi – zahájenie prvých pilotných projektov

Pod záštitou projektu CERREC, projektový tím inicioval a podporil zahájenie dvoch pilotných projektov v dvoch spolkových štátoch Rakúska – Burgenland a Tyrolsko. V prvom kroku bola vytvorená skupina zainteresovaných subjektov, ktorá má za cieľ vymyslieť najlepšie možné riešenie pre implementáciu aktivít opätovného použitia v danom regióne.

Rakúski partneri – ARGE Waste Prevention a ATM, usporiadali niekoľko workshopov na podporu realizácie systému opätovného použitia v Burgenlande a Tyrolsku. Jedným z cieľov bola koordinácia mnohých zúčastnených subjektov, pochádzajúcich nielen z rôznych prostredí, ale i s odlišnými víziami, vymedzením spoločných cieľov a podrobné vysvetlenie samotnej realizácie centier (sietí) pre opätovné použitie.

Vďaka aktívnemu zapojeniu miestnych zainteresovaných subjektov a odborníkov (napr. zástupcovia orgánov pre nakladanie s odpadmi a sociálne podniky ktoré sa zaoberajú pracovnou integráciou), boli hodnotené a diskutované koncepty, rámcové podmienky, potenciály a kapacity partnerov sietí, tak aby boli nájdené vhodné postupy implementácie centier pre opravy a opätovné použitie v oboch zmieňovaných regiónoch. Tieto stratégie budú obsahovať riešenia pre prekonanie hlavných bariér implementácie, ako napríklad nedostatok zdrojov, kapacít, nedostatok opätovne využiteľných predmetov, alebo obmedzenia zo strany legislatívy.

Cieľom projektových partnerov je v priebehu nasledujúcich niekoľko mesiacov pripraviť podnikateľský plán pre realizáciu a zahájenie prvých krokov v rámci týchto pilotných aktivít.

– Waste Prevention, Resources Protection and Sustainable Development Ltd.

Project team

Vedúci partner a finančný manažment
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Rakúsko
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Telefón: +43 5242 62400-26

Koordinátor projektu a centrá a siete opráv a opätovného použitia
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Rakúsko
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Telefón: +43 (0)316 71 23 09

Komunikácia, znalostný manažment a rozširovanie
CZ Biom - Czech Biomass Association (CZ Biom);
Praha, Česká Republika
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Telefón: +420 773 796 380

Participácia záujmových skupín Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miscolc, Maďarsko
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Telefón: +36 46 560-119

Manažment kvality a akreditačný systém centier a sietí opätovného použitia
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlin, Nemecko
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Telefón: +49(0) 30 28 30 58 10

Platforma medzinárodnej spolupráce pre opravu a opätovné použitie
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Taliansko
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Telefón: +390 141 532 516


Iní partneri:

Kujawsko-PomorskieVoivodeship;
Torún, Poland
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Telefón: +48 56 6218505

Province of Rimini; Rimini, Taliansko
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Telefón: +390 541 716 363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislava, Slovensko
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Telefón: +421 57 29 65 37

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu