Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter SK 1/2011
Newsletter

LEPŠIE AKO NOVÉ: Vybudovanie centier a sietí opráv a opätovného použitia

V apríli 2011 sa uskutočnilo oficiálne otvorenie projektu CERREC – Stredoeurópske centrá a siete pre opravu a opätovné použitie (Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks), realizovaného cez Stredoeurópsky program spolufinancovaný Európskym fondom pre vedu a výskum.

9 partnerským organizácií zo 7 európskych krajín (Rakúsko, Nemecko, Česká Republika, Maďarsko, Taliansko, Poľsko a Slovensko) čelí výzve vyplývajúcej z novej požiadavky revidovanej Európskej smernice o odpadoch (WFD), ktorá má byť prevzatá do národných právnych predpisov a následne implementovaná. Vedúcim partnerom projektu je Municipal Waste Management Association Mid‐Tyrol (ATM) z Rakúska.

Aktívne zapojenie záujmových skupín na národnej a medzinárodnej úrovni je zabezpečené za účelom rozšírenia procesu vývoja politiky opätovného použitia. Kvôli vzniku očakávaných partnerstiev príslušných národných a regionálnych záujmových skupín bude vytvorená medzinárodná skupina záujmových skupín, aby si zdieľali svoje odborné znalosti, know-how a taktiež aj najlepšie postupy a odporúčania pre prax a tiež politickú úroveň.

Opätovné použitie: nová forma zhodnocovania odpadov

Nová forma zhodnocovania odpadov bola predstavená v rámci revidovanej WFD odpadovej hierarchie: „príprava na opätovné použitie“, s cieľom vyrobiť second-hand výrobky z odpadov. WFD mala byť implementovaná do národných legislatív do 12. decembra 2010. Po tomto termíne musí byť vykonaná praktická implementácia v rámci lokálnych štruktúr odpadového hospodárstva, čo znamená že musia byť vybudované centrá a siete opráv a opätovného použitia na celoštátnej úrovni.

Projekt CERREC bude podporovať prípravu na opätovné použitie ako novú formu zhodnocovania odpadu a prijme výzvu k obratu k opätovnému použitiu ako základnému segmentu odpadového hospodárstva v rozsiahlejšom meradle.

O projekte

Cieľom CERRECu je poskytnúť nástroje, vyvinúť stratégie a podporovať ambicióznu implementáciu požiadaviek rámcovej smernice o odpadoch ohľadom opätovného použitia. Zameranie CERRECu je na minimalizáciu odpadu a využívanie prírodných zdrojov, ako aj predĺženie životného cyklu výrobku a taktiež aj vytváranie pridanej hodnoty na lokálnej a regionálnej úrovni vytváraním pracovných pozícií a mazaním sociálnych rozdielov. Špecifickým cieľom je implementovanie centier a sietí opráv a opätovného použitia a prispôsobiť konkrétnym podmienkam zúčastnených štátov strednej Európy. Kvôli tomu bude vyvinutých niekoľko nástrojov ako koncepty pre centrá a siete opätovného použitia, základné zásady pre štandardy kvality, odovzdávanie poznatkov a príručka popisujúca akreditačný systém.

Hlavné aktivity:

identifikovať národné rámcové podmienky pre implementáciu centier a sietí opráv a opätovné použitie (relevantné toky odpadov, osvedčené postupy, medzery na trhu a koncepcie služieb produktu prostredníctvom výskumu, získavanie vedomostí, stretnutia so záujmovými skupinami a aktivity centier a sietí …);
identifikovať kľúčové národné a medzinárodné záujmové skupiny a zapojiť ich do projektu (analýza a stratégie pre implementáciu opätovného použitia na vnútroštátnej úrovni, zriaďovať odborné výmeny na vysokej kvalitatívnej úrovni a úrovni praktického významu);
vytvoriť akreditačné postupy, štandardy kvality pre centrá a siete opráv a opätovného použitia, štandardy kvality pre produkty opätovného použitia;
vytvoriť platformu medzinárodnej spolupráce pre cezhraničnú výmenu opätovne použiteľných odpadov a opätovne použité produkty založenú na štandardoch kvality a pravidlách pre cezhraničnú prepravu odpadov;
vytvoriť súbor nástrojov s pokynmi, návodmi, stratégiami a úspešnými príkladmi z praxe pre regionálne centrá a siete opätovného použitia v súlade s WFD a národnými právnymi predpismi, ako aj s regionálnymi potrebami;

CERREC online

Na našej webovej stránke www.cerrec.eu môžete nájsť aktuálne informácie o všeobecných oblastiach zhodnocovania odpadov a ich opätovného použitia ako aj informácie o jednotlivých aktivitách projektu.

Project team

Vedúci partner a finančný manažment
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Rakúsko
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Telefón: +43 5242 62400-26

Koordinátor projektu a centrá a siete opráv a opätovného použitia
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Rakúsko
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Telefón: +43 (0)316 71 23 09

Komunikácia, znalostný manažment a rozširovanie
CZ Biom - Czech Biomass Association (CZ Biom);
Praha, Česká Republika
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Telefón: +420 773 796 380

Participácia záujmových skupín Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miscolc, Maďarsko
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Telefón: +36 46 560-119

Manažment kvality a akreditačný systém centier a sietí opätovného použitia
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlin, Nemecko
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Telefón: +49(0) 30 28 30 58 10

Platforma medzinárodnej spolupráce pre opravu a opätovné použitie
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Taliansko
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Telefón: +390 141 532 516


Iní partneri:

Kujawsko-PomorskieVoivodeship;
Torún, Poland
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Telefón: +48 56 6218505

Province of Rimini; Rimini, Taliansko
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Telefón: +390 541 716 363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislava, Slovensko
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Telefón: +421 57 29 65 37

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu