Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter PL 2/2012
Newsletter

Pierwszy rok realizacji projektu CERREC

Projekt CERREC wdrażany jest już drugi rok. W pierwszym roku realizacji skupiliśmy się na procesie udziału partnerów lokalnych, działalności promocyjnej i informacyjnej oraz zbieraniu danych dotyczących warunków ponownego wykorzystania w krajach partnerskich i pracy nad pierwszymi pomysłami dotyczącymi wcielenia w życie pomysłu centrów i sieci napraw i ponownego wykorzystania.

Informacje na temat aktualnie realizowanych założeń projektu można znaleźć tutaj:

 • Proces uczestnictwa partnerów

Kluczowymi zadaniami w projekcie są: określenie warunków ramowych dla wprowadzenia ponownego wykorzystania w krajach partnerskich, udostępnienie ich partnerom, omówienie możliwości wzajemnego wyciągania wniosków z sytuacji w regionach partnerskich, wspólna wizja realizacji projektu dotycząca wdrożenia ponownego wykorzystania w Europie Środkowej oraz włączenie partnerów krajowych i/lub regionalnych. Powinien zaistnieć również pewien rodzaj procesu transferu i wymiany umożliwiający omówienie, ekspertyzę i ocenę rozwoju osiągnięć w ramach projektu.

 • Udział partnerów międzynarodowych

Projekt przewiduje wymianę dotychczasowych doświadczeń z punktu widzenia różnych regionów i krajów Europy Środkowej, przekazywanie wiedzy i rozwój współpracy międzynarodowej – również po zakończeniu projektu.

 • Baza dobrych praktyk

W ramach projektu CERREC pracujemy nad bazą dobrych praktyk, gdzie zbieramy i prezentujemy systemy i firmy odnoszące sukcesy nie tylko w Europie Środkowej. Baza danych zostanie opublikowana na stronie internetowej CERREC (sprawdź www.cerrec.eu/downloads/).

 • Krajowe raporty w sprawie ramowych warunków ponownego wykorzystania

Celem krajowych raportów jest udokumentowanie określonych warunków ramowych dotyczących wprowadzenia działań ponownego wykorzystania w krajach partnerskich z obszaru Europy Środkowej. Przeprowadzono badania dotyczące sytuacji w każdym z krajów. Sporządzono raporty oceniające liczby i fakty dotyczące struktury odpadów, ilości przedmiotów nadających się do ponownego wykorzystania, potencjału rynku oraz sytuacji socjoekonomicznej kraju. W oparciu o te raporty przygotowany zostanie wspólny raport podsumowujący.

 • Akcje pilotażowe

Do końca 2012 roku rozpoczną się akcje pilotażowe w co najmniej czterech różnych regionach Europy Środkowej. Celem akcji pilotażowych jest uzyskanie wstępnych informacji dotyczących procesów wcielania w życie (czynniki sukcesu, bariery) oraz opracowanie rzeczywistych założeń do późniejszego wdrożenia (ostateczne biznesplany, zalecenia dotyczące ulepszeń procesów wdrożenia, przydział ról i obowiązków). Przeprowadzenie akcji pilotażowych ma na celu przetestowanie modelu wdrażania oraz wymagań i standardów jakości w ramach projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące pierwszych działań pilotażowych dostępne są w tym artykule.

 • Podręcznik wdrażania akredytowanych centrów napraw i ponownego wykorzystania

Celem podręcznika jest wykazanie możliwości, jakie posiadają zainteresowane organizacje lub władze, dotyczących stworzenia sieci naprawy i ponownego wykorzystania, które mogą zostać akredytowane na podstawie krajowych przepisów regulujących gospodarowanie odpadami.

Podręcznik będzie zawierać modele centrów i sieci napraw i ponownego wykorzystania, opis aspektów finansowych dotyczących ich wdrożenia, modelowy koncept komunikacji oraz informacje prawne. Ostateczna wersja podręcznika wdrażania będzie oparta na zaleceniach wynikających z oceny akcji pilotażowych i zostanie opublikowana w zakładce narzędzia na stronie internetowej CERREC oraz na platformie wymiany.

 • Zarządzanie jakością oraz system akredytacji centrów i sieci napraw i ponownego wykorzystania

Centra i sieci napraw i ponownego wykorzystania powinny zapewniać odpowiednią jakość produktów. Muszą być również oficjalne akredytowane przez odpowiednie podmioty. Dlatego też planowane jest przygotowanie standardów jakościowych, dotyczących łańcucha procesów ponownego wykorzystania. Podstawą jest tu określenie potrzeb jakościowych w ramach każdej sekcji łańcucha procesów. Następnie, w oparciu o standardy jakościowe i wymagania zatwierdzone podczas spotkań partnerów lokalnych, stworzony zostanie modułowy system akredytacji dla różnych form regionalnych centrów i sieci napraw i ponownego wykorzystania. Będzie on zawierał jakościowe dla wszystkich etapów łańcucha procesów ponownego wykorzystania.

 • Międzynarodowa platforma wymiany dotycząca napraw i ponownego wykorzystania

Jednym z najważniejszych działań zapewniających ciągłość projektu jest internetowa platforma wymiany dotycząca napraw i ponownego wykorzystania. Dzięki niej partnerzy projektu CERREC będą ze sobą współpracować w trakcie i po zakończeniu projektu.

Platforma ma zapewnić szczegółowe know-how dotyczące ponownego wykorzystania. Ma być również źródłem informacji na temat serwisów naprawy. Dodatkową jej funkcją będzie możliwość wymiany produktów nadających się do ponownego wykorzystania czy zużytych części zapasowych.
Kluczowe tematy na drugie półrocze 2012

Przez resztę roku 2012 zespół projektu CERREC będzie pracować nad rozpowszechnianiem głównych zagadnień projektu oraz nad wsparciem procesów udziału partnerów lokalnych. Sprzyjające warunki na wprowadzenie ponownego wykorzystania oraz jego zalety i wady zostaną ocenione podczas warsztatów z wszystkimi partnerami. Poza spotkaniami partnerów krajowych odbędzie się również międzynarodowe spotkanie External Advisory Board (rady doradczej) krajowych ekspertów. Podręcznik wdrażania centrów i sieci napraw i ponownego wykorzystania będzie miał szansę zostać zastosowany w praktyce, ponieważ w 4 regionach partnerskich rozpocznie się realizacja działań pilotażowych.

Jednym z głównych działań rozpoczętych w tym roku jest również przygotowanie systemu akredytacji dla centrów napraw i ponownego wykorzystania w oparciu o standardy jakości oraz opracowanie testowej wersji międzynarodowej platformy wymiany dla napraw i ponownego wykorzystania.

Spotkanie partnerów i ekspertów w ramach CERREC

W 2012 roku zorganizowano dwa kolejne spotkania partnerów projektu CERREC. Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu odbyło się w Asti, we Włoszech (20/2/2012-21/2/2012), a trzecie w Toruniu (4/6/2012-6/6/2012). Partnerzy projektu zaprezentowali pierwsze rezultaty swoich przedsięwzięć oraz szczegółowo omawiali kolejne kroki w procesie realizacji projektu. Dyskutowano na temat wstępnego projektu i strategii wdrażania internetowej platformy komunikacyjnej, działania internetowej bazy dobrych praktyk i procesu określania krajowych warunków ramowych dotyczących ponownego wykorzystania w krajach partnerskich. Zaprezentowano i omówiono kluczowe założenia projektu, takie jak podręcznik wdrażania centrów
i sieci napraw i ponownego wykorzystania, opracowanie standardów jakościowych dla łańcucha procesów ponownego wykorzystania oraz wstępne koncepcje dotyczące międzynarodowej platformy wymiany.

Spotkanie Rady Doradczej Ekspertów

Pierwsze spotkanie Rady Doradczej Ekspertów (EAB), które miało miejsce 6 czerwca 2012 roku
w Toruniu, było jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń tego okresu. Radę Doradczą Ekspertów wyznaczono na początku realizacji projektu w celu kontrolowania osiągniętych rezultatów dotyczących wykonalności, ciągłości oraz przenoszalności jego efektów. Eksperci z EAB będą monitorowali cały proces wdrożenia projektu.

W spotkaniu wzięło udział wielu zagranicznych gości z prawie wszystkich krajów partnerskich, co umożliwiło zapoznanie się z różnymi metodami gospodarowania odpadami.

Podczas spotkania ekspertom przedstawiono wyniki krajowych raportów dotyczących warunków ramowych dla ponownego wykorzystania oraz modeli wprowadzenia centrów i sieci napraw i ponownego wykorzystania. Najistotniejszą częścią spotkania ekspertów EAB była dyskusja na temat definicji ponownego wykorzystania oraz pozycji ponownego wykorzystania w ramach reżimu odpadów.

W związku z europejską zasadą 3R, ponowne wykorzystanie może odbyć się na poziomie pierwszym (zapobieganie powstawaniu odpadów) lub drugim (przygotowanie do ponownego wykorzystania).

Wynik spotkania Rady Doradczej Ekspertów

Podsumowując, można stwierdzić, że warunki ramowe i początkowe, jak również status wdrożenia legislacji europejskiej różnią się w krajach uczestniczących w projekcie. W związku z tym szczególnie istotne jest wykorzystanie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami projektu oraz ekspertami z rady doradczej.

Rada Doradcza Ekspertów (EAB) będzie się spotykać dwa razy do roku. Podczas spotkań poruszone zostaną kwestie dotyczące określonych interesów i potrzeb partnerów w wszystkich krajach partnerskich oraz udzielone zostanie wsparcie w ramach wprowadzenia ponownego wykorzystania
w krajach partnerskich. Kolejne spotkanie EAB odbędzie się w Budapeszcie, 26 września. W celu uzyskania dokładniejszych informacji, skontaktuj się z partnerem projektu w swoim kraju.

wyniki badań dotyczących krajowych warunków ramowych

Jakie są warunki ramowe dotyczące wprowadzenia ponownego wykorzystania w Europie Środkowej?

Jednym z kluczowych działań projektu CERREC było przeprowadzenie badania dotyczącego faktycznych warunków ramowych dla ponownego wykorzystania w każdym z krajów partnerskich. Badanie dotyczyło następujących tematów związanych z projektem:

 • Legislacja – dotycząca statusu wdrożenia Europejskiej Dyrektywy Ramowej w sprawie Odpadów 2008/98/WE, która wymaga wprowadzenia działań dotyczących ponownego wykorzystania;
 • Środowisko – oceny dotyczące ilości odpadów nadających się do ponownego wykorzystania oraz powiązanych struktur gospodarowania odpadami;
 • Ekonomia społeczna – ukazująca warunki zatrudnienia, ich wymagania i potencjały;
 • Edukacja –skupiająca się na istniejących programach związanych z ponownym wykorzystaniem;
 • Stan wiedzy– dokonujący przeglądu istniejących struktur, organizacji i firm w kwestii działań sieci ponownego wykorzystania;
 • Świadomość społeczna – czyli badanie opinii nt. kwestii ponownego wykorzystania i chęci współpracy w tym zakresie;
 • Warunki ekonomiczne i potencjał rynkowy – dotyczący popytu i podaży na przedmioty nadające się do ponownego wykorzystania i ogólnych celów działań sieci ponownego wykorzystania.

W każdym z krajów partnerskich projektu CERREC sporządzono raporty krajowe, które podsumował jeden raport końcowy przedstawiający ogólną sytuację w państwach Europy Środkowej oraz płynące z niej wnioski.

Sytuacja ponownego wykorzystania w Europie Środkowej jest opisywana przez partnerów projektu (PP) w następujący sposób:

Podsumowanie wniosków PP na powiązane tematy

AUSTRIA WĘGRY WŁOCHY SŁOWACJA POLSKA NIEMCY CZECHY
Legislacja Korzystna Neutralna Korzystna Neutralna Neutralna Neutralna Neutralna
Środowisko Korzystna Korzystna Korzystna Neutralna Neutralna Neutralna Neutralna
Ekonomia społeczna Korzystna Korzystna Korzystna Korzystna Korzystna Korzystna Korzystna
Stan wiedzy Korzystna Neutralna Neutralna Neutralna Neutralna Neutralna Neutralna
Świadomość publiczna Neutralna Korzystna Neutralna Korzystna Neutralna Neutralna Korzystna
Warunki ekonomiczne i potencjał rynkowy Korzystna Korzystna Neutralna Neutralna Korzystna Korzystna Neutralna

Jak wynika z powyższej tabeli, żaden z parametrów nie został uznany za niekorzystny przez żadnego
z partnerów z punktu widzenia działań związanych z centrami i sieciami napraw i ponownego wykorzystania. Partnerzy projektu doszli do wspólnego wniosku, że wskaźniki socjoekonomiczne mogą zyskać na wcieleniu w życie idei centrów i sieci napraw i ponownego wykorzystania. Biorąc pod uwagę ogólny współczynnik, „wskaźnik korzyści” rośnie w przypadku parametru „istniejące struktury ponownego wykorzystania”. System ponownego wykorzystania jest słabo rozwinięty we wszystkich krajach Europy Środkowej, zwłaszcza w jej wschodniej części. Warunki prawne są równie problematyczne (bliżej pozycji neutralnej niż korzystnej). Wydaje się, że legislacja – w której ponowne wykorzystanie już zostało wprowadzone do prawa krajowego – nie do końca jeszcze wspiera ideę ponownego wykorzystania.

Idea ponownego wykorzystania produktów powinna być szerzej promowana. Pomimo tego, że w całej Europie Środkowej jest popyt na tzw. produkty z drugiej ręki, brakuje wiedzy na temat możliwości dotacji, odpowiednich systemów zbioru, serwisów odnowy i naprawy oraz obiektów handlowych. W kwestii produktów używanych, najważniejsze są:

 • marketing produktu, jakość i gwarancja produktu, która może zostać ulepszona poprzez zastosowanie znanych/uniwersalnych standardów jakości i poinformowaniu o tych faktach społeczeństwa.
 • długa żywotność i nieodpowiednie traktowanie produktów w strumieniu odpadów wielkogabarytowych, które skutkuje brakiem produktów nadających się do ponownego wykorzystania w niektórych krajach.

Biorąc pod uwagę opłacalność ponownego wykorzystania, koszty personelu zajmującego się obróbką towarów do ponownego wykorzystania są najbardziej kluczowe. Dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych może stanowić znaczące ułatwienie działalności. Działające już tego typu inicjatywy w krajach rozwiniętych Europy Środkowej zazwyczaj otrzymują takie wsparcie swojej działalności z funduszów regionalnych.

Zgodnie z wynikami krajowych badań państwa Europy Środkowej wykazują duży potencjał do zakładania centrów i sieci napraw i ponownego wykorzystania. Istnieją pewne jasno określone przeszkody, jednak rozwiązanie tych problemów może przyczynić się do sukcesu działalności gospodarczej związanej z ponownym wykorzystaniem.

Ilustracja: second-hand w Grazu

– Bay Zoltán Nonprofit Ltd.

od teorii do praktyki – rozpoczęcie pierwszych akcji pilotażowych

Pod patronatem projektu CERREC zespół projektowy zapoczątkował i wsparł wprowadzenie pierwszych dwóch akcji pilotażowych w Burgenlandzie i Tyrolu – dwóch krajach związkowych Austrii. Na samym początku, wyznaczono grupę partnerów, która miała za zadanie znaleźć najlepsze rozwiązania mające na celu wprowadzenie ponownego wykorzystania na poziomie regionu.

Austriacy partnerzy projektu: ARGE – Zapobieganie Powstawaniu Odpadów oraz ATM – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Mid-Tyrol zorganizowali kilka warsztatów w Burgenlandzie i Tyrolu, mających na celu wsparcie założenia sieci ponownego wykorzystania. Jednym z najważniejszych punktów była współpraca kilku partnerów o różnym doświadczeniu i wizji oraz określenie wspólnych celów i planów związanych z wprowadzeniem centrów i sieci napraw ponownego wykorzystania.

Przy aktywnym udziale lokalnych partnerów i ekspertów (w tym przedstawicieli władz zajmujących się gospodarowaniem odpadami i podmiotów ekonomii społecznej wspierających integrację przez pracę) oceniono i omówiono koncepcje, warunki ramowe, potencjały i możliwości partnerów sieci w celu znalezienia odpowiednich strategii dla założenia sieci i centrów naprawy i ponownego wykorzystania. Strategie te będą zawierały rozwiązania ułatwiające pokonanie głównych barier w procesie wprowadzania centrów którymi są ograniczone środki i możliwości, brak dostępności przedmiotów nadających się do ponownego użytku czy ograniczenia prawne.

Głównym celem dyskusji było stworzenie biznesplanu wdrożenia pierwszych działań pilotażowych w obu regionach w przeciągu najbliższych miesięcy.

– ARGE Zapobieganie Powstawaniu Odpadów, Ochrona Zasobów i Zrównoważony Rozwój, spółka z o.o.

Konferencja zamykająca projekt TransWaste

“Mniej odpadów, więcej zasobów – ponowne wykorzystanie przedmiotów i nieformalny sektor w Europie”

24 i 25 września 2012 roku w Budapeszcie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt TransWaste, realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej. Celem tego wydarzenia jest zgromadzenie ludzi i/lub organizacji zajmujących się ponownym wykorzystaniem i/lub związanych
z nieformalnym sektorem gospodarki odpadami i stworzenie możliwości zapoznania się i przedyskutowania różnych rozwiązań i pomysłów na ponowne wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem sektora nieformalnego. Poza międzynarodową wymianą doświadczeń, zaprezentowane zostaną również główne rezultaty oraz opracowania, które powstały w podczas realizacji projektu TransWaste.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, sprawdź information brochure incl. the agenda (download PDF)!

Nasz zespół

Partner wiodący, zarządzanie finansowe:
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Austria
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Tel.:+43 5242 62400-26

Koordynator projektu, sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Austria
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Tel.: +43 (0)316 71 23 09

Komunikacja, wymiana i rozprzestrzenianie informacji
CZ Biom - Czech Biomass Association (CZ Biom);
Praga, Republika Czeska
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Tel.: +420 773 796 380

Zaangażowanie partnerów regionalnych
Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miszkolc, Węgry
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Tel.: +36.46 560-119

Zarządzanie jakością oraz system akredytacji centrów i sieci ponownego wykorzystania
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlin, Niemcy
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Tel.: +49(0) 30 28 30 58 10


Międzynarodowa platforma wymiany wiedzy
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Italy
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Tel.: +390 141 532 516


Pozostali partnerzy

Kujawsko-PomorskieVoivodeship;
Toruń, Polska
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Tel.: +48 56 6218505

Province of Rimini;
Rimini, Italy
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Tel.: +39 0541 716363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislawa, Słowakia
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Tel.: +421 57296537

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu