Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter PL 1/2011
Newsletter

LEPSZE NIŻ NOWE: tworzymy centra i sieci naprawy i ponownego wykorzystania

W kwietniu 2011 roku oficjalnie zainaugurowano projekt CERREC – Centra i Sieci Naprawy
i Ponownego Wykorzystania. CERREC realizowany jest w ramach Programu Europa Środkowa, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

9 partnerów z 7 krajów Europy Środkowej (Austria, Niemcy, Czechy, Węgry, Włochy, Polska
i Słowacja) postanowiło stawić czoła wyzwaniu, jakim jest spełnienie wymogów znowelizowanej Europejskiej Ramowej Dyrektywie Odpadowej, która wkrótce powinna zostać zaadoptowana do prawa krajowego i wcielona w życie przez kraje Wspólnoty. Partnerem wiodącym przedsięwzięcia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Mid-Tyrol (ATM) z Austrii.

Do zainicjowania rozwoju polityki ponownego użytkowania produktów potrzebne jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron na poziomie krajowym i ponadnarodowym. Zadaniem projektu CERREC jest stworzenie międzynarodowej grupy ekspertów, którzy podzielą się swoją wiedzą, dobrymi praktykami i rozwiązaniami stosowanymi w zakresie zarządzania gospodarką odpadami.

Ponowne użycie jako nowy sposób gospodarowania odpadami

W znowelizowanej Dyrektywie Odpadowej zaproponowano nowy sposób gospodarowania odpadami –„przygotowanie do ponownego użycia”, czyli wytwarzanie z nich produktów „second-hand”. Ramowa Dyrektywa Odpadowa powinna zostać zaadoptowana do prawa krajowego do 12 grudnia 2010 roku. Wprowadzenie w życie jej postanowień oznacza w praktyce stworzenie w całym kraju sieci i centrów napraw i ponownego wykorzystania odpadów.

Projekt CERREC ma ambicję stać się jednym z narzędzi wspierających wdrażanie nowych metod zagospodarowywania odpadów. Chcemy, aby ponowne wykorzystanie odpadów stało się główną metodą ich zagospodarowywania.

O projekcie

Głównym celem projektu CERREC jest zapewnienie narzędzi, stworzenie strategii oraz promowanie ponownego wykorzystania odpadów i związanych z nim wymagań znowelizowanej Ramowej Dyrektywy Odpadowej. Nowe centra naprawy i ponownego wykorzystania odpadów powinny być dostosowane do konrektnej sytuacji każdego z krajów partnerskich, biorących udział w projekcie. W tym głównym zamierzeniu kryją się również takie zagadnienia, jak: ograniczenie ilości odpadów, ograniczenie eksploatacji zasobów naturalnych, przedłużenie cyklu życia produktu oraz tworzenie nowych miejsc pracy i niwelowanie różnic społecznych.

Aby ułatwić realizację tych celów w trakcie trwania projektu powstaną przewodnik po standardach jakości, podręcznik opisujący system akredytacji, projekty centrów napraw i ponownego wykorzystania. Będą one rezulatem wymiany doświadczeń i wspólnej pracy podczas międzynarodowych spotkań i wizyt studyjnych.

Najważniejsze działania

  • określenie warunków do wdrożenia postanowień Ramowej Dyrektywy Odpadowej w zakresie tworzenia centrów i sieci napraw i ponownego wykorzystania na poziomie krajowym (dobre praktyki, rynki niszowe, spotkania z zainteresowanymi stronami, sieciowanie, zdefiniowanie cyklu przetwarzania odpadów)
  • identyfikacja najważniejszych grup i instytucji zaangażowanych w gospodarowanie odpadami na poziomie krajowym i ponadnarodowym oraz włączenie ich w działania projektowe
  • stworzenie procedury akredytacji i standardów jakości dla centrów i sieci napraw
  • i ponownego wykorzystania oraz dla produktów second-hand
  • przygotowanie zestawu narzędzi kompatybilnych z Ramową Dyrektywą Odpadową, prawodawstwem krajowym oraz potrzebami regionalnymi dla centrów i sieci (podręczniki, strategie, przykłady dobrych praktyk)

CERREC online

Informacje nt. projektu można znaleźć na naszej stronie internetowej www.cerrec.eu.

Nasz zespół

Partner wiodący, zarządzanie finansowe:
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Austria
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Tel.:+43 5242 62400-26

Koordynator projektu, sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Austria
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Tel.: +43 (0)316 71 23 09

Komunikacja, wymiana i rozprzestrzenianie informacji
CZ Biom - Czech Biomass Association (CZ Biom);
Praga, Republika Czeska
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Tel.: +420 773 796 380

Zaangażowanie partnerów regionalnych
Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miszkolc, Węgry
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Tel.: +36.46 560-119

Zarządzanie jakością oraz system akredytacji centrów i sieci ponownego wykorzystania
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlin, Niemcy
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Tel.: +49(0) 30 28 30 58 10


Międzynarodowa platforma wymiany wiedzy
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Italy
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Tel.: +390 141 532 516


Pozostali partnerzy

Kujawsko-PomorskieVoivodeship;
Toruń, Polska
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Tel.: +48 56 6218505

Province of Rimini;
Rimini, Italy
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Tel.: +39 0541 716363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislawa, Słowakia
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Tel.: +421 57296537

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu