Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter CZ 2/2012
Newsletter

1. rok projektu CERREC

Projekt CERREC načal druhý rok své existence. A jeho tým se může ohlédnout a pozitivně reflektovat mnoho významných momentů a akcí, které se za poslední rok udály. V první třetině projektu se tým CERREC zaměřil především na aktivní zahájení spolupráce se zainteresovanými subjekty projektu na jednotlivých národních úrovních, píárové aktivity, shromažďování dat o opětovném využívání odpadů ve střední Evropě, ale věnoval se také zpracování prvních konceptů zavádění center a sítí pro opravy a opětovné použití.

Více detailních informací o aktuálně realizovaných výstupech projektu naleznete zde:

 • Proces zapojení relevantních subjektů do projektu

Základ na cestě k úspěchu projektu CERREC je nejen jednotná vize jak požadavky na opětovné využití v Evropě implementovat, ale také aktivní zapojení celé řady relevantních subjektů do projektu, jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Tím projekt vytváří unikátní předpoklady pro sdílení zkušeností druhých partnerů, otevřenou diskuzi nad příležitostmi i otázkami oboru a také pro definování a vhodné nastavení klíčových národních podmínek pro účelnou implementaci a širší opětovné používání odpadů vůbec. Aktivní zapojení těchto zainteresovaných subjektů do projektu má zabezpečit dostatečný přenos informací a výměnu odborných znalostí, ale i širší hodnocení vytvářených projektových výstupů.

 • Zapojení nadnárodních zainteresovaných subjektů

V rámci projektu je iniciován také vznik skupiny zainteresovaných subjektů na mezinárodní úrovni, které tímto mohou sdílet své specifické poznatky oboru, vzájemně se od sebe učit i rozvíjet spolupráci na mezinárodní úrovni (i po skončení projektu). Celá tato aktivita bude zaštítěna prohlášením, tzv. Transnational stakeholder policy statement, o kooperaci mezinárodních subjektů napříč všech zemí účastnících se projektu CERREC.

 • Databáze úspěšných příkladů

V rámci projektu CERREC se taktéž pracuje na shromáždění a představení co největšího množství dobrých příkladů z praxe, které nabídnou přehled úspěšných společností nebo projektů opětovného využívání odpadů v zemích střední Evropy i mimo ni. Databáze příkladů je dostupná na webových stránkách CERREC (www.cerrec.eu/downloads/).

 • Hodnocení národních rámcových podmínek pro opětovné použití

Cílem hodnocení národních podmínek bylo zdokumentovat rámcové podmínky pro realizaci opětovného použití ve všech zemích střední Evropy účastnících se projektu. V těchto státech bylo provedeno hodnocení národních podmínek i aktuální situace. Na základě toho byla za každou partnerskou zemi vypracována hodnotící zpráva, shrnující údaje a fakta o systému odpadového hospodářství, množství opětovně použitelných předmětů, tržním potenciálu i sociálně-ekonomické situaci s ohledem na konkrétní národní podmínky. Jednotlivé zprávy pak posloužily jako podklad pro vypracování souhrnné zprávy o podmínkách pro opětovné použití odpadů ve střední Evropě.

 • Pilotní projekty

Do konce roku 2012 by měly být minimálně ve 4 středoevropských regionech zahájeny pilotní aktivity projektu. Cílem těchto pilotních projektů je získat prvotní poznatky z praktických realizací center (sítí) pro opětovné využívání odpadů (ověřit si překážky procesu i faktory, které napomohou úspěchu), ale i reálné výstupy pro další realizace (např. konkrétní podnikatelské plány, tipy pro zlepšení procesu implementace, přerozdělení rolí a odpovědnosti, apod.). Cílem realizace pilotních projektů je ale také ověření dalších výstupů projektu jako například ověření navržených modelů implementace center (sítí) pro opětovné použití (více v následující aktivitě) nebo standardů kvality.

Podrobnější informace o prvních pilotních projektech naleznete v následujícím článku.

 • Příručka pro implementaci akreditovaných center a sítí pro opětovné použití

Cílem této příručky je představit různé možnosti pro zavádění systému oprav a opětovného použití odpadů, které se zainteresovaným organizacím/orgánům nabízí, navíc dle požadavků národních odpadových legislativ.

Testovací verze příručky je připravena a obsahuje modelové příklady pro centra a sítě pro opětovné použití, popis finančních aspektů implementace, podklady pro komunikaci, právní a další související informace. Konečná verze této příručky pak bude vycházet z doporučení, která vzejdou z hodnocení pilotních aktivit. Zároveň bude uveřejněna v online databázi nástrojů projektu a internetové platformě projektu CERREC.

 • Řízení kvality a akreditační systém pro centra a systém opětovného použití

Celý systém oprav a opětovného použití i samotná centra by měly zajistit systém řízení kvality na daných úrovních. Proto budou v rámci projektu vytvořeny standardy kvality pro celý procesní řetězec opětovného použití v závislosti na identifikaci kvalitativních požadavků v každé z jeho sekcí.

Později bude vytvořen modulární akreditační systém pro různé formy regionálních sítí a center pro opravy a opětovné použití, který bude stavět na kvalitativních standardech a požadavcích připravených v rámci projektu a přijatých na národních (regionálních) úrovních v rámci. Tento systém řízení kvality bude zahrnovat kvalitativní kritéria pro všechny části procesního řetězce opětovného použití.

 • Nadnárodní platforma pro výměnu v oblasti oprav a opětovné použití

Výměnná platforma pro opravy a opětovné použití je z dlouhodobého hlediska jednou z nejdůležitějších aktivit tohoto projektu. Měla by zajistit, že spolupráce mezi partnery CERREC bude pokračovat i po skončení projektu.

Tato webová platforma bude poskytovat konkrétní know-how o opětovném použití i informace o opravárenských službách. Mimo to by měla sloužit jako výměnná platforma opětovně použitelných odpadů, náhradních dílů a repasovaných výrobků, která pomůže pokrýt poptávku v každém ze zúčastněných regionů.

Hlavní témata projektu pro zbytek roku 2012

Po následující měsíce roku 2012 se tým projektu CERREC bude nadále věnovat prezentování projektových témat laické i odborné veřejnosti a podpoře aktivního zapojení zainteresovaných subjektů na národních úrovních. V rámci jednotlivých workshopů se zainteresovanými subjekty budou diskutovány zejména vhodné podmínky pro opětovné použití, stejně jako hlavní klady a zápory oboru. Vedle těchto setkání na národních úrovních budou pořádány také mezinárodní setkání odborníků ze všech zúčastněných zemí. Do konce roku 2012 bude také do praxe uvedena testovací verze příručky pro implementaci akreditovaných center a sítí pro opravy a opětovné použití a zároveň minimálně ve čtyřech regionech odstartují pilotní projekty nových center pro opětovné používání odpadů.

Dalšími hlavními aktivitami, které se tento rok začaly, je příprava systému akreditace celého systému oprav a opětovného použití, který bude vycházet ze standardů kvality a práce na start-up verzi nadnárodní výměnné platformy pro opravy a opětovné použití.

Setkání projektových partnerů i odborníků v rámci projektu CERREC

V roce 2012 proběhla už dvě setkání projektových partnerů. V pořadí druhé setkání bylo uspořádáno v italském Asti (20/2/2012-21/2/2012) a to třetí se konalo Toruni v Polsku (4/6/2012-6/6/2012). Partneři projektu zde představili své první hmatatelné výstupy a projednali další chystané kroky. Dále byly představeny první návrhy a strategie webové komunikační platformy projektu CERREC, příprava on-line databáze úspěšných příkladů z praxe nebo vývoj hodnocení národních podmínek pro opětovné použití. Kromě toho byly projektovým týmem představeny i hlavní výstupy projektu, jako je testovací verze příručky pro implementaci, tvorba standardů kvality pro opětovné použití či první koncepce nadnárodní platformy.

Zasedání Expertního poradního výboru

Jednou z nejvíce očekávaných událostí tohoto roku nicméně bylo první setkání expertní poradní komise projektu, tzv. Expert Advisory Board, které se konalo dne 6. června 2012 v Toruni. Externí poradní komise (dále jen „komise“) byla zřízena na počátku projektu s cílem revize nad praktickými výstupy projektu s ohledem na jejich proveditelnost, udržitelnost i přenositelnost. Odborníci ze všech partnerských zemí, kteří jsou jejími členy, tak budou dohlížet na celkovou realizaci projektu CERREC.

Zasedání se také zúčastnilo mnoho externích hostů z téměř všech partnerských zemí, kteří jsou odborníky z různých oblastí odpadového hospodářství.
Po krátkém představení všech externích členů byly komisi prezentovány nejnovější fakta, data a chystané kroky projektu CERREC.

Během setkání byly expertům představeny výsledky hodnocení národních podmínek pro opětovné použití a modely implementace center a sítí pro opětovné použití. Jako nejcennější část programu byla nicméně hodnocena samotná diskuse o definici opětovného použití a jeho statusu v rámci režimu odpadového hospodářství. V hierarchii způsobu nakládání s odpady danou evropskou legislativou může být opětovné použití realizováno v rámci první (předcházení vzniku odpadů) nebo druhé (příprava k opětovnému použití) úrovně.

Výsledky setkání expertní poradní komise

Dostatečně obecně řečeno, rámcové a výchozí podmínky, dokonce i míra implementace evropské legislativy, se liší dle jednotlivých zemí zapojených do projektu. Právě s ohledem k odlišným podmínkám, projekt potřebuje intenzivní výměnu know-how a informací mezi partnery z jednotlivých zemí i podnětů od externích členů této expertní komise.

Expertní poradní komise se bude scházet dvakrát ročně. Důraz bude klást na zvláštní zájmy a potřeby zainteresovaných subjektů ve všech partnerských zemích a zároveň podporovat zavádění opětovného použití v zúčastněných zemích. Druhé zasedání komise proběhlo 27. září 2012 v Budapešti. Pro více informací o těchto aktivitách neváhejte kontaktovat projektového partnera ve Vaší zemi.

Výsledky průzkumu národních rámcových podmínek

Jaké jsou rámcové podmínky pro zavádění opětovného použití ve střední Evropě?

Jednou z klíčových aktivit projektu CERREC bylo mapování aktuálních národních rámcových podmínek pro opětovné použití v každé z partnerských zemí. Šetření zahrnovalo následující oblasti, úzce související s projektem:

 • Legislativa – informace o stavu provedení evropské směrnice o odpadech 2008/98/EC, která ukládá implementaci aktivit souvisejících s opětovným použitím;
 • Životní prostředí – odhady týkající se množství opětovně použitého odpadu a souvisejících struktur odpadového hospodářství;
 • Sociální ekonomika – průzkum pracovních podmínek, požadavků a potenciálu pro zaměstnávání lidí;
 • Vzdělávání – informace se zaměřením na stávající programy týkající se opětovného použití;
 • Současný stav – zmapování stávajících struktur, organizací a společností zabývajících se aktivitami v oblasti opětovného použití;
 • Povědomí veřejnosti – průzkum veřejného mínění a povědomí o opětovném použití a míry zájmu o tento segment;
 • Ekonomické podmínky a potenciál trhu – v souvislosti s nabídkou a poptávkou po znovu použitelných předmětech a s obecnými záměry týkajících se aktivit opětovného použití.

Výsledky byly shrnuty v národních reportech za každou partnerskou zemi. Na základě toho byla připravena jedna souhrnná zpráva shrnující celkovou situaci.

Situace opětovného použití ve střední Evropě je partnery projektu (PP) popsána takto:

Shrnutí závěrů PP dle hodnocených oblastí

AT HU IT SK PL DE CZ
Legislativa Prospěšný Neutrální Prospěšný Neutrální Neutrální Neutrální Neutrální
Životní prostředí Prospěšný Prospěšný Prospěšný Neutrální Neutrální Neutrální Neutrální
Sociální ekonomika Prospěšný Prospěšný Prospěšný Prospěšný Prospěšný Prospěšný Prospěšný
Současný stav Prospěšný Neutrální Neutrální Neutrální Neutrální Neutrální Neutrální
Informovanost veřejnosti Neutrální Prospěšný Neutrální Prospěšný Neutrální Neutrální Prospěšný
Ekonomické podmínky a tržní potenciál Prospěšný Prospěšný Neutrální Neutrální Prospěšný Prospěšný Neutrální

Ze strany projektových partnerů nebylo žádné kritérium shledáno přímo limitujícím ve vztahu k aktivitám souvisejících s opětovným použitím (viz. tab. výše). Jedním ze společných výsledků pro všecky země je skutečnost, že sociální ekonomika obecně těží ze zavádění systému, center pro opětovné použití. Z hlediska celkového součtu má nejnižší “prospěšnost“ parametr “existující struktury opětovného použití“. Systém opětovného použití je obecně méně rozvinutý ve všech zemích střední Evropy, zejména pak v zemích z východní části. Kromě toho je problematický také právní rámec, který je stále spíše neutrální, než prospěšný pro tento obor. Zdá se, že legislativa – tam, kde je opětovné použití implementováno do zákonů –nepodporuje opětovné použití v plné míře.

Pro širší uplatnění opětovné použití by měly být zintenzivněny také píárové aktivity. Přestože je v celé střední Evropě poptávka po opětovně použitelných výrobcích, je zde zároveň nedostatek znalostí o možnostech darování, systémech sběru, repasování, opravách a obchodech nabízejících opětovně použitelné produkty.

Pokud jde o výrobky z druhé ruky, hlavními problémy jsou:

 • produktový marketing, kvalita výrobků a záruka, které však mohou být zlepšeny na základě uznávaných / univerzálních standardů kvality a komunikování těchto informací směrem k široké veřejnosti;
 • rychlé morální opotřebení a nevhodný způsob sběru výrobků v segmentu objemného odpadu, což má v některých zemích za následek nedostatek opětovně použitelných produktů.

S ohledem na finanční proveditelnost opětovného použití, rozhodující jsou osobní náklady na zpracování opětovně použitelného zboží. Jednou z možností financování může být podpora pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných nebo postižených lidí. Už nyní existují v rozvinutých zemích střední Evropy iniciativy, které získávají tuto podporu pro své aktivity z regionálních fondů.

Podle výsledků národních studií je možné říct, že v zemích střední Evropy je vysoký potenciál pro vytvoření sítí a center pro opětovné použití. Existují samozřejmě dobře známé překážky, která je ještě třeba odstranit, ale právě to může přispět k rozvoji podnikatelské činnosti v oblasti opětovného použití ve všech státech EU.

Foto: Obchod s použitým zbožím v Grazu, Rakousko.

– Bay Zoltán Nonprofit Ltd

Od teorie k praxi – zahájení prvních pilotních projektů

Pod záštitou projetu CERREC projektový tým inicioval a podpořil zahájení prvních dvou pilotních projektů ve dvou spolkových zemích Rakouska – Burgenland a Tyrolsko. V prvním kroku byla vytvořena skupina zainteresovaných subjektů, která má za cíl vymyslet nejlepší možné řešení pro implementaci aktivit opětovného použití v daném regionu.

Rakouští partneři projektu – ARGE Waste Prevention a ATM, uspořádali několik workshopů na podporu realizace systému opětovné použití v Burgenlandu a Tyrolsku. Jedním z cílů byla koordinace mnoha zúčastněných subjektů pocházejících nejen z různých prostředí, ale i s odlišnými vizemi, dalším pak vymezení společných cílů a podrobné vysvětlení samotné realizace center (sítí) pro opětovné použití.

Díky aktivnímu zapojení místních zainteresovaných subjektů a odborníků (např. zástupci orgánů pro nakládání s odpady a sociální podniky zabývající se pracovní integrací), koncepty, rámcové podmínky, potenciály a kapacity partnerů sítě byly hodnoceny a diskutovány, tak aby byly nalezeny vhodné postupy implementace center pro opravy a opětovné použití v obou zmíněných regionech. Tyto strategie budou obsahovat řešení pro překonání hlavních bariér implementace jako například nedostatek zdrojů, kapacit, nedostatek opětovně využitelných předmětů nebo omezení ze strany legislativy.

Cílem projektových partnerů je během následujících několika měsíců připravit podnikatelský plán pro realizaci projektů a zahájení prvních kroků v rámci těchto pilotních aktivit.

– Waste Prevention, Resources Protection and Sustainable Development Ltd.

Projektový team

Vedoucí partner a finanční manažer
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Rakousko
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Telefon: +43 5242 62400-26

Koordinátor projektu, Centra a sítě pro opravy a opětovné využití
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Rakousko
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Telefon: +43 (0)316 71 23 09

Komunikace, znalostní management a rozšiřování projektu
CZ Biom – České sdružení pro biomasu (CZ Biom);
Praha, Česká republika
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Telefon: +420 773 796 380

Zapojení zájmových skupin
Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miscolc, Maďarsko
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Telefon: +36 46 560-119

Management kvality a akreditační systém center a sítí opětovného použití
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlín, Německo
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Telefon: +49(0) 30 28 30 58 10

Platforma mezinárodní spolupráce pro opravu a opětovné použití
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Itálie
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Telefon: +390 141 532 516


Ostatní partneři

Kujawsko-Pomorskie Voivodeship;
Torún, Polsko
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Telefon: +48 56 6218505

Province of Rimini;
Rimini, Itálie
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Telefon: +390 541 716 363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislava, Slovensko
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Telefon: +421 57296537

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu