Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter CZ 1/2011
Newsletter

Lepší než nové: Vytvoření center a sítí pro opravy a opětovné využití odpadů

V dubnu letošního roku byl oficiálně zahájen projekt CERREC – Středoevropská centra a sítě oprav a opětovného využití odpadů (Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks), který je realizován pomocí programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaný Evropským fondem pro vědu a výzkum.

9 partnerských organizací ze sedmi evropských zemí (Rakouska, České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska) tak čelí výzvě v podobě naplnění nových závazků vyplývajících z revidované evropské směrnice o odpadech (Waste framework directive, WFD; Směrnice 28/2009), která má být převzatá a implementována do národních právních předpisů. Vedoucím partnerem projektu je Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM) z Rakouska.

Aktivní zapojení zájmových skupin na národní i mezinárodní úrovni je rozhodující z hlediska zabezpečení rozšíření procesu rozvoje politiky opětovného využívání odpadů. Pro toto výjimečné partnerství, příslušní zástupci zájmových skupin na národní nebo regionální úrovni budou tvořit mezinárodní skupinu zájmových skupin, tak aby sdíleli nejen odborné znalosti a know-how, ale také příklady dobré praxe a různá doporučení jak na praktické, tak politické úrovni.

Opětovné využití: nova forma nakládání s odpady

Nová forma nakládání s odpady byla představena v rámci revidované evropské směrnice o odpadech (WFD) a nové odpadové hierarchie: „příprava na opětovné využití“, jejímž cílem je výroba second-hand zboží z „odpadů“. Směrnice o odpadech měla být implementována do národních legislativ do 12. prosince 2010. Po tomto termínu musí být provedena praktická implementace směrnice v rámci místních struktur odpadového hospodářství, což znamená, že musí být založeny centra a sítě pro opravy a opětovné využití odpadů na celostátní úrovni.
Projekt CEREEC podpoří přípravu na opětovné využití jako novou formu zhodnocení odpadních produktů a postaví se tak výzvě změnit opětovné využívání odpadů na základní segment odpadového hospodářství a dosáhnout jeho širšího uplatnění.

O projektu

Cílem projektu CERREC je poskytnout vhodné nástroje, rozvinout strategie a podpořit implementaci ambiciózních požadavků na zavedení opětovného využití odpadů, které přináší rámcová směrnice o odpadech. Hlavním záměrem projektu je minimalizovat množství odpadů a využívání přírodních zdrojů, prodloužení životního cyklu výrobku a vytváření přidané hodnoty na lokální a regionální úrovni tvorbou nových pracovních míst a snižováním sociálních rozdílů. Specifickým cílem CERRECu je pak implementace center a sítí pro opravy a opětovné využití odpadů, adaptované na konkrétní podmínky zúčastněných států Střední Evropy. Pro toto opatření bude vytvořeno několik nástrojů jako koncepty pro centra oprav a opětovného využívání odpadů, základní zásahy pro standardy kvality, předávání zkušeností nebo příručka s popisem akreditačního systému.

Hlavní aktivity:

  • definování národních rámcových podmínek pro implementaci center a sítí pro opravy a opětovné využití (relevantní zdroje odpadů, osvědčené postupy, mezery na trhu a koncepce služeb produktu prostřednictvím výzkumu, získávání vědomostí a prostřednictvím zájmových skupin ze společných setkání a aktivit věnujících se utváření nových sítí, ..);
  • identifikace klíčových zájmových skupin na národní i mezinárodní úrovni a jejich zapojení do projektu (analýza a strategie pro implementaci opětovného využití na vnitrostátní úrovni, …
  • tvorba akreditačních postupů a standardů kvality pro tyto sítě a centra oprav a opětovného využití, stejně jako standardy kvality pro produkty opětovného využití odpad;
  • vytvoření platformy pro mezinárodní spolupráci pro přeshraniční výměnu opětovně využitelných odpadů a opětovně použitých produktů, založené na standardech kvality a pravidlech pro přeshraniční přepravu odpadů;
  • vytvořit soubor nástrojů s pokyny, návody, strategiemi a úspěšnými příklady z praxe pro regionální centra a sítě opětovného využití odpadů v souladu se směrnicí o odpadech, národními právními předpisy, stejně jako s regionálními potřebami.

CERREC online

Na našich webových stránkách www.cerrec.eu můžete najít aktuální informace o všeobecných tématech využívání odpadů a jejich opětovného využití stejně jako konkrétní informace o projektových aktivitách.

Projektový team

Vedoucí partner a finanční manažer
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Rakousko
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Telefon: +43 5242 62400-26

Koordinátor projektu, Centra a sítě pro opravy a opětovné využití
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Rakousko
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Telefon: +43 (0)316 71 23 09

Komunikace, znalostní management a rozšiřování projektu
CZ Biom – České sdružení pro biomasu (CZ Biom);
Praha, Česká republika
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Telefon: +420 773 796 380

Zapojení zájmových skupin
Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miscolc, Maďarsko
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Telefon: +36 46 560-119

Management kvality a akreditační systém center a sítí opětovného použití
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlín, Německo
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Telefon: +49(0) 30 28 30 58 10

Platforma mezinárodní spolupráce pro opravu a opětovné použití
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Itálie
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Telefon: +390 141 532 516


Ostatní partneři

Kujawsko-Pomorskie Voivodeship;
Torún, Polsko
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Telefon: +48 56 6218505

Province of Rimini;
Rimini, Itálie
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Telefon: +390 541 716 363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislava, Slovensko
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Telefon: +421 57296537

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu