Czechia

Partneři

Projekt CERREC je zastoupen partnery z národních nebo regionálních organizací, které mají znalosti, schopnosti nebo kompetence v oblasti nakládání s odpady a v opětovném použití. Hlavní skupina se skládá z devíti organizací z Rakouska, Německa, České republiky, Maďarska, Itálie, Polska a Slovenska.

Kromě toho je v rámci projektu zajištěno aktivní zapojení zúčastněných subjektů na národní a nadnárodní úrovni s cílem rozšířit politiku a národní akční plány o opětovné používání odpadů. Za účasti významných partnerů z jednotlivých zemí bude založena nadnárodní skupinu zúčastněných subjektů, díky které budou moci sdílet jednotlivé zúčastněné státy získané znalosti, schopnosti, osvědčené postupy a doporučení jak pro praktickou, tak politickou stránku problematiky.

Tato mezinárodní spolupráce v rámci projektu CERREC by měla také pomoci sjednotit rozdíly ve struktuře nakládání s odpady zúčastněných států střední Evropy a vyrovnat nerovnováhy na současném trhu s opravenými a opětovně použitelnými produkty.