Czechia

Řešení

Cílem projektu je vyvinout nástroje (za účasti zainteresovaných stran v rámci nadnárodního procesu) a standardy pro centra pro opravy a opětovné použití, stejně jako i pro další segmenty tohoto sektoru. Cílové skupiny pro převedení do praxe jsou organizace fungující v rámci nakládání s odpady a organizace ze sociální oblasti.

CERREC chce pomoci k vzájemnému propojení všech jednotlivých zúčastněných stran procesu na nadnárodní úrovni ve Střední Evropě tak, aby se z opětovného použití stala běžná součást středoevropské politiky a aby se dosáhlo harmonizovaného mezinárodního přístupu.

Podstata projektu ale není pouze v samotných projektových partnerech, ale mnohem více v aktivním zapojení zainteresovaných subjektů na národní a regionální úrovni. Ten bude koordinovat a moderovat partner z každého státu tak, aby všech sedm středoevropských států bylo zastoupeno příslušnými subjekty v CERREC. Nejen komunikační procesy v rámci těchto skupin subjektů, ale i ty na nadnárodní úrovni, tvoří jádro toku informací v rámci CERREC a budou poskytovat nejlepší možné řešení pro praktickou realizaci opětovného použití.

 

Témata, která je třeba v rámci projektu CERREC zvážit:

  • Mezinárodní skupina zúčastněných subjektů
    – Založit vzájemně spolupracující skupiny expertů a dalších zúčastněných subjektů na národní i mezinárodní úrovni, které zajistí kvalitní znalosti a příkladů z praxe, jejich šíření, hodnocení získaných výstupů a rozvoj know-how v průběhu projektu i po jeho skončení.
  • Centra pro opravy a opětovné použití
    – Rozvíjet způsoby akreditace center a sítí pro opětovné použití, návody pro určování standardů, akreditační systémy i mezinárodní platformu pro sdílení výrobků určených pro opětovné použití.