Czechia

5. setkání expertní poradní komise projektu v Berlíně

29.5.2014
Meeting of the expert advisory group of the CERREC project, Berlin (2014)

Setkání EAB projektu CERREC v Berlíně (2014)

8. dubna 2014 se v Berlíně uskutečnilo poslední setkání expertní poradní komise (EAB) projektu CERREC. Celkem 27 expertů a projektových partnerů na něm řešilo současné pilotní aktivity v Rakousku a Itálii a dvě legislativní stanoviska z dílny platformy RREUSE (www.rreuse.org) souvisejících se “standardy přípravy na opětovné použití” a s “akreditovanými sítěmi opětovného použití”.

Pilotní aktivity – jednoznačný úspěch
Podobně jako v italské provincii Rimini, i v Rakousku úspěšně odstartovaly pilotní aktivity. V Tyrolsku byla například zahájena první pilotní fáze (červen – listopad 2013), která pomohla zajistit 17 tun opětovně použitelného zboží, které bylo dodáno a následně prodáno v „secondhandech“ zapojených sociálních podniků. Sběr zboží proběhl na 30 místech po celém Tyrolsku. V polovině roku 2014 doběhne druhá polovina pilotní aktivity, během níž se do projektu zapojí ještě více partnerů a regionů.

Ve Štýrském Hradci byl nový sběrný systém zaveden v dubnu 2014. Konkrétně se jednalo o takzvaný Re-Use Box – tedy systém distribuce kartonových krabic určený pro sběr opětovně použitelného zboží. Zároveň nastal pozitivní posun, co se týče udržitelnosti regionální sítě pro opětovné použití v italské provincii Rimini, kde byla vytvořena síť pro opětovné použití sestávající z osmi partnerů (regionální úřady, „odpadářské“ společnosti a sociální podniky). Projekt Rimini Riutilizza! dokonce došel do druhé pilotní fáze. Díky tomu se tamní aktivity rozšířily už do 27 obcí v rámci provincie.

RREUSE upřesnil pozici ohledně standardů opětovného použití a termín “akreditované sítě pro opětovné použití”

Partneři a členové projektu byli též informováni o legislativních stanoviscích organizace RREUSE týkajících se standardů přípravy pro opětovné použití a principech akreditovaných resp. schválených center a sítí pro opětovné použití. Zajímavostí je, že tato stanoviska nebyla v době konání EAB oficiálně publikovaná. Byla tak jen představena Matthiasem Neitschem, zástupcem RREUSE, evropské organizace zastřešující národní a regionální sítě a sociální podniky zabývající se opětovným použitím a recyklací.

V souvislosti se standardizováním přípravy pro opětovné použití RREUSE zmiňuje, že právě tyto diskuse mohou být příležitostí, jak propagovat opětovné použití a opětovně použitelné výrobky.  Krom toho by mělo být bráno v potaz, že se opětovné použití v Evropě nachází na různých úrovních rozvoje. Vzhledem k tomu by měly být standardy kvality na takové úrovni, aby byly splnitelné i pro sociální podniky. Navrhované standardy by měly napomoci zajistit u výrobků dostatečnou kvalitu a bezpečnost a spíše standardizovat provoz a chod center, než být pouhou značkou kvality. Text se věnuje principům řízení (provozovatel by měl dodržovat veškeré předpisy týkající se sběru, nakládání a zpracování výrobků; mít jasně stanovený provozní řád), personálním otázkám (např. kvalifikační předpoklady a zaškolování zaměstnanců pro práci s elektronikou), přípravě na opětovné použití (vážení, diagnostika a další činnosti při přijímání výrobků) a konečnému prodeji výrobku (značení, záruky a informace pro spotřebitele).

RREUSE též řeší problematiku akreditovaných center a sítí pro opětovné použití. Co se samotného termínu akreditace týče, mělo by se jednat o legislativně jasné postupy a předem definované standardy. Problémem by mohlo být to, že některé, především menší společnosti, by mohly mít problém této úrovně dosáhnout.

RREUSE proto navrhuje změnit toto označení z “akreditované“ na “schválené“ resp. „osvědčené“ a dokonce zvážit, zda nezměnit tento termín i v rámci samotné legislativy tvořené Evropskou komisi (viz rámcová směrnice o odpadech). Stanovisko obsahuje seznam principů, které by centra a sítě měla splňovat. Jedná se například o pravidla bezpečnosti práce, zajištění šetrnosti k životnímu prostředí, záznam “toku” materiálů, specializaci zaměstnanců na jednotlivá odvětví a zboží, správné zacházení se zařízeními či o národní pravidla týkající se záruk.

Vše, co zástupce RREUSE představil, souvisí s pracovním balíčkem č. 5 v rámci projektu CERREC, dle kterého by měly být navrženy standardy kvality a navrženy systémy center a sítí pro opětovné použití. Překážky, které vyvstanou při definování akreditačních systémů, byly též v rámci projektu vyřešeny. Příspěvek RREUSE ohledně center a sítí pro opětovné použití měl velmi cennou souvislost s realizací projektu.